Ғафуров Абдулло Мутиллоевич   

Мудири шуъбаи таърихи навтарин   

Тел: +992935-65-63-12   

E-mail: falgar@mail.ru   

 

Ғафуров Абдулло Мутиллоевич, 12 июни соли 1964 дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст.

Соли 1970 ба мактаби ибтидоии № 19-и деҳа ба синфи якум рафтам ва онро дар соли 1980 хатм намуд.

Соли 1984 ба факултаи таърихи Университети Давлатии Тоҷикистон ба номи В. Ленин дохил шуда, соли 1989 онро бо муваффақият хатм намуд. 

Соли 1989 бо даъвати Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Акаадемияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ҷо ба кор омада, то имрӯз фаъолият дорад. 

Дар ин муддат дар вазифаҳои лаборанти калон (1989-1992), ходими хурди илмӣ (1992-1995), ходими илмӣ (1995-1998) кор кардм. Аз 1 январи соли 1999 то сентябри 2015 вазифаи мудири шуъбаи таърихи муосир ва аз сентябри соли 2015 то имрўз ҷонишини директор оид баилми Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Акаадемияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро  ба уҳда дорад.

Соли 1998 рисолаи номзадии илми таърихро дар мавзӯи «Фаъолияти Кумитаҳои инқилобии Тоҷикистон (1917 – 1924)» дар Шӯрои дифоъи Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя намуд.

Пайваста дар конфронсҳои байналмиллалӣ ширкат менамояд. Аз ҷумла дар конфронсҳои байналмилалии  шаҳрҳои Бишкек (2001), Москва (2005, 2010), Санкт-Петербург (2007), Кишинев (2008), Ереван (2006, 2009),  Алматы (2005, 2007), Ташкент (2005), Минск (2010), Исыккул (2011), Санкт-Петербург (2012), Белгород (2013), Москва, Боку (2014), Москва (2015), Минск, Москва, Остона, Тошканд (2016) доир ба масоили гуногуни таърихи муосири Тоҷикистон ва ИДМ маърӯза намудааст. 

Дорандаи ордени «Шараф» дараҷаи 2 (2013) ва аълочии фарҳанги Тоҷикистон (2016).

 

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмӣ-оммавӣ

1991

 1. Муҳоҷират аз назари муаррихон = [Переселение с точки зрения историков] / Р Абулҳаев, А. Ғафуров // Фарҳанг.- 1991-№7.- с.47-50.
 2. Была ли Октябрьская революция ошибкой истории? //Хаёт ва мехнат. – 1991. №11. – С.1-6.
 3. 69 лет спустя //Хаёт ва мехнат. – 1991. – №12. – С.6-10.

1992

 1. Дарси хештаншиносӣ омўзем. Ҷавонони Тоҷикистон, 1992, 18 феврал

1993

 1. О структуре ревкомов Восточной Бухары //Известия АН Республики Таджикистан. Серия востоковедения, история, филология. –1993.–№1-2. -С.45-51.

1994

 1. Кумитахои инкилобии Точикистон дар адабиёти таърихии Точикистон. «Ахбороти АИ Чумхурии Точикистон»: Серия востоковедения, история, филология. – 1994. – №4.

1995

 1. Вклад профессора М.Назаршоева в изучении деятельности ревкомов Памира. //Тезисы научно-теоретической конференции. – Душанбе: Сино, – 1995. – С.63-65.

1996

1997

 1. . Асари пурарзиш = [Ценный труд] / Р. Абулхаев, І. Дўстов, А. Ғафуров // Садои мардум.- 1997.-11 окт.-  Тақриз ба кит.: Шарипов А. Высшее образование   в Таджикистане (1971-1991 гг.) /  Отв. Ред. М. Шукуров.-Душанбе: Шарѕи озод, 1995.- с. 108.

1998

 1. Таърих гувоҳааст = [История – свидетель: дружбы таджикских и узбекских народов] /Р. Абуліаев, А. Гафуров  //Тоҷикистон 1998.- №5.- с.9.

1999

 1. Садоқати ў ҷовидонист, хизмати ў қаҳрамонист-(Верность и служение народу- это тоже героизм: К 60-летию Рахима Масова) / Р. А.  Абулхаев, М. Н. Наимов, І. П. Пирумшоев ва диг. // Ҷунбиш.-1999.- апр.(№7).- с. 7-8.
 2. Кумитаҳои инқилобии Хуҷанд //Энциклопедия Худжанда. – Худжанд, – 1999. – С.850.
 3. Ведущий историограф Таджикистана: (Р. Масов) / Р. Абулхаев, Х. Дустов, А. Гафуров // Народная газета. – 1999.- 26 нояб.

2000

 1. Зуфунун – (Вооруженный знаниями: К 70- летию М. Наимова) / Р. Абуліаев, А. Ғафуров, І. Дўстов // Садои мардум. – 2000.- 30 сент.
 2. Некоторые особенности Ревкомов Таджикистана //Сборник статей молодых ученых Республики Таджикистана «Чавонон ва чахони дониш». – Душанбе: 2000. – С.281-285.

2001

 1. Вклад Н.Махсума в основании современной таджикской государственности. //Фидоии миллат. – Душанбе: 2001. – С.25-35.

2002

 1. Б. И. Искандаров ва таҳқиқи таърихи Тоҷикистони Шӯравӣ- (Б.И. Искандаров и исследования истории Советского Таджикистана) / Р. Абуліаев, І Дўстов, А. Ғафуров // Академику Б. И. Искандарову 90 лет.- Душанбе, 2002.- с.22-29.
 2. Соҳиби зеҳну заковат (Интеллектуальный человек) / Р Абулхаев, І. Дўстов, А. Ғафуров // Академику Б. И. Искандарову 90-лет. – Душанбе, 2002. с. 46-53.
 3. Плодовитые ученый: (М. Алиджонов) / Р Абулхаев, А. Гафуров, Х. Дустов // Азия Плюс.- 2002.- 29 авг. (№35).

2003

2004

 1. Роль академика А. Семёнова в изучении истории таджимкского народа /Материалы научной конференции, посвященной 130 летию со дня рождения академика А.Семенова. (г. Душанбе, 28 ноября 2003г.). – Душанбе, 2004. С. 5-15.
 2. Аз таърихи интиқоли ҳукумат ба Душанбе //Фарҳанг, 2004. - №1.
 3. Город Душанбе: становление столицы. //Роль г. Душанбе в развитии науки и культуры Таджикистана. – Душанбе, 2004. – С. 43-45.
 4. Душанбе в 1929-1941гг. //Фарханг, 2004. - №4.
 5. Пирумшоев, Ҳ. ва диг. Умри пурбаракат [Матн] / Ҳ.Пирумшоев, А.Раҷабов, А.Ғафуров // Садои мардум. - 2004. - 18 ноябр.
 6. Душанбе в 1929-1941гг. //Фарханг, 2004. - №4.
 7. Таърихи ташаккул ва рушди мақомоти молия дар Тоҷикистон. –Душанбе, 2004. -2-3 главы. - С. 39-76. (в соавторстве).
 8. Новый взгляд на историю советского Таджикистана в годы независимости // Материалы международной научной региональной конференции «Новая история Центральной Азии. Переоценка истории, современные проблемы и подходы. Ташкент, 13-14 сентября. -2004г. – С. 68-72.
 9. Душанбе в годы ВОВ //Сообщение Национального Музея РТ им. К. Бехзода. – Душанбе, 2004. – С. 96-103.
 10. Душанбе в советское время // История города Душанбе. Глава 5. 3 п.л. – М.,2004.
 11. Город Душанбе: становление столицы. //Роль г. Душанбе в развитии науки и культуры Таджикистана. – Душанбе, 2004. – С. 43-45.

2005

 1. ГБАО в годы независимости //История ГБАО. –Душанбе, 2005. 3п.л.

2006

 1. Дўсти олисифати мо (Наш прекрасный друг. Посвящена 60-летию со дня рождения к.и.н., доцента Валиева А.В.).Р. Абуліаев, А. Ћафуров. //Минбари Халѕ. 2006. 30 декабр.
 2. Исследователь, переводчик и редактор. (60-летие Валиева А.В.) Р. Абулхаев, Н.Джамалова, А.Гафуров // Валиев Абдусалом Валиевич (библиографический указатель). Из-во РТСУ. Душанбе , 2006. с.21-32

2007

 1. Нусратулло Махсум яке аз поягузорони давлати милқ буд (Нусратулло Махсум являлся одним из основателей национального государства). Р Абуліаев, І Дўстов, А Ћафуров.// Ӣуміурият, 2007, 1 ноябр.

2008

 1. Муаррихи ҳақиқатнигор //Минбари халқ 2008, 23 январь.
 2. Рецензия на книгу академика РАН А.О. Чубарьяна «ХХ век: взгляд историка».//Мероси ниёгон. – 2010. - № 13. (соавтор Масов Р.).
 3. Гафуров А.М. Ценное исследование (Рецензия на книгу Т. Катюковой «Туркестанское направление думской политики России» //Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. – Москва, 2010. - № 5. -0,5п.л.

2009

2010

2011

 1. У истоков истории [Текст]: К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума / Под общ. ред. Р.М.Масова; Сост.: А.М.Гафуров, Б.Т.Ка-билова. - Душанбе, 2011. - 527 с.

2012

 1. Гафуров А.М. Президент и мировое сообщество //Спаситель нации.- Душанбе, 2012. – С. 309-316. (соавтор А. Шарифзода).
 2. The Architectof Peace.- Брюссель, 2012, на английском и французском яз. (соавтор А. Шарифзода).

2013

 1. Александр Александрович Семенов – организатор и основатель академической фундаментальной исторической науки в Таджикистане [Текст] / Масов Р., Гафуров А. //Историческое пространство: Пробле-мы истории стран СНГ. - 2013. - № 1. - С. 293-299.

2014

 1. Гафуров А.М. Вклад Таджикистана в Великую победу //Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. – Москва, 2010. - № 1.
 2. Гафуров А.М. Деятельность казахского политического деятеля - Т. Жургенова в Таджикистане //Вестник Кызыл-ардинского университета. - 2014. - № 4. -0,6п.л.
 3. Гафуров А. Деятельность Т.Жургенова в Таджикистане//Вестник Кызылординского университета.-2014.-№4. – С.26-32.
 4. Гафуров А.М. Таджикистан в танковых сражениях Второй мировой войны // Танковые сражения в мировой истории. – Белгород, 2014. – 0,6 п.л.

2015

2016

 1. Ғафуров А.М. Тоҷикистон дар роҳи ҳифзи истиқлолият. //Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол. – Душанбе: Дониш, 2016. С.7-47.
 2. Ғафуров А. Роҳи душвори сулҳ //Ваҳдат - ҷавҳари ҳастии миллат ва омили рушди устувори кишвар. – Душанбе, 2016. – С. 330-342.

2017

 1. Гафуров А.М. Из истории изучения восстаний 1916г. в Таджикистане //Восстания 1916г. в Азиатской России: неизвестное об известном. – Москва, 2017. – С. 318-328.
 2. Гафуров А.М. Научные связи Таджикистана и Украины в период независимости //Муаррих. – 2017. - № 1.- С. 12-21.

2018

 1. Ғафуров А. День Конституции Республики Таджикистан. /НИАТ «Ховар»/. 05.11.2018.
 2. Ғафуров А. Каждуми зери бурё // Ваҳдат, 2018. №19 (339), октябр.
 3. Ғафуров А. Олими вахдатсаро // Ганҷи Исфара №4, 2018.
 4. Ғафуров А. Босмачӣ шояд то Аврупо равад, аммо аврупоӣ намешавад (Чанд мулоҳиза дар атрофи шармандагии намояндагони ТЭТ ҲНИ дар ҷаласаи солонаи САҲА дар Варшава). http://www.ravshanfikr.tj/ 13 Сентябри
 5. Ғафуров А. Таърих гувох аст (Бо ҳаммуаллиф) //Ҷумҳурият. 28.03 2018.
 6. Ғафуров А. «Славные страницы истории» // Муаррих. № 1. – 2018. – С.114-115;  Кулябская  Правда,  2018, 1 сентябрь.
 7. Ғафуров А. День Конституции Республики Таджикистан. /НИАТ «Ховар»/. 05.11.2018.
 8. Ғафуров А. Преданный науке. //Материалы к библиографии ученых Таджикистана. Р. Абулхаев. (Бо ҳаммуаллиф). – Душанбе, 2018. –С. 11-16.
 9. Ғаффоров Н.,Ризоев Б., Ғафуров А. Олими вахдатсаро // Ганҷи Исфара №4, 2018.Ғафуров А. Таърих гувох аст (Бо ҳаммуаллиф) //Ҷумҳурият. 28.03 2018.
 10. Мирзоев П., Гафуров А.М. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ "ПЕРЕСТРОЙКИ" //Вестник Таджикского национального университета. 2018. № 9. С. 136-140.
 11. Гафуров А.М. Славные страницы истории. //Муаррих, 2018. - №1. – С. 114-117.
 12. Гафуров А. Преданный науке. //Материалы к библиографии ученых Таджикистана. Р. Абулхаев. – Душанбе, 2018. –С. 11-16.
 13. Гафуров А.М. Важное научное исследование //Муаррих. – 2018. - № 4.- С. 128-132.

2019

 1. Ғафуров А. (в соавт.) Трудный путь к единству //Ваҳдат – ҷавҳари ҳастии миллат ва омили рушди устувори кишвар. – Душанбе, 2016. – С. 330-342.
 2. Ғафуров А. Муҳоҷират ба Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги ватанӣ. 1ҷ.ч.
 3. Ғафуров А. Босмачӣ шояд то Аврупо равад, аммо аврупоӣ намешавад (Чанд мулоҳиза дар атрофи шармандагии намояндагони ТЭТ ҲНИ дар ҷаласаи солонаи САҲА дар Варшава). http://www.ravshanfikr.tj/ 13 Сентябри 2018.
 4. Ғафуров А. «Славные страницы истории» // Муаррих. № 1. – 2018. – С.114-115;  Кулябская  Правда,  2018, 1 сентябрь.
 5. Ғафуров А. День Конституции Республики Таджикистан. /НИАТ «Ховар»/.11.2018
 6. Ғафуров А.М. Каждуми зери бурё // Ваҳдат, 2018. №19 (339), октябр.
 7. Ғафуров А. Преданный науке. //Материалы к библиографии ученых Таджикистана. Р. Абулхаев. (Бо ҳаммуаллиф). – Душанбе, 2018. –С. 11-16.
 8. Ғаффоров Н.,Ризоев Б., Ғафуров А. Олими вахдатсаро // Ганҷи Исфара №4, 2018.

2020

 1. Гафуров А.М. Некоторые заметки по поводу споров между историками Таджикистана и Узбекистана http: //www.centrasia.ru news A. php4?st=1139391780. -0,5п.л.
 2. Гафуров А.М. Великоузбекский шовинизм и Таджикистан: проблемы добрососедства /http://www.centrasia.ru/newsA.php?st= 11317476 60-0,5п.л.
 3. Гафуров А.М. Доклад «Взаимоотношения Таджикистана с Евросоюзом на современном этапе» на международной конференции «Евразия и Европа: сотрудничество во имя культуры мира и человеческого развития». Париж 3-4 декабря 2013г./http://eurasia.upf.org/peace-and-security/europe-eurasia dialogue/1076-2013-12-27-12-17-40.html.
 4. Некоторые заметки по поводу споров между историками Таджикистана и Узбекистана. http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st= 1139391780.
 5. Абдулло Гафуров. Партия исламского возрождения: конец фильма. Комментарий семи признаков агонии ТЭО ПИВ.12.12.2019. https://tnu.tj/index.php/ru/partija-islamskogo-vozrozhdenija-konec/

2021

 1. Ғафуров А.М. Маърузаи «Паёми пешво ва андешаи миллӣ» дар Конференсияи илмӣ-амалӣ таҳти унвони "Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - барномаи дурнамои рушди кишвар" (муассисон -АМИТ ва Маҷлиси Миллӣ? 28 январи 2021).
 2. Ғафуров А.М. , Мирзоев Ҷ. Паёми Пешвои миллат ва арзишҳои таърихӣ. Сомонаи Равшанфикр. //https://ravshanfikr.tj/shinokhti-masoili-i-timo-va-sijos/pajomi-peshvoi-.... Санаи нашр -5 феврал.
 3. Мирзоев П., Гафуров А.М. Общественно-политическая жизнь Таджикистана в годы «перестройки» //Вестник Таджикского национального университета. 2018. № 9. С. 136-140.
 4. Ғафуров А.М. Маърузаи «Сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон» дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, мўҳтарам Э. Раҳмон дар таҳкими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ифтихори 30 солагии истиқлолияти давлатии ҶТ, 16 апрели соли 2021.
 5. Гафуров А.М. Эвакогоспитали Таджикистана на службе фронту. //Международная научно-практическая конференция «Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны». К 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. /Челябинск, 30 апреля 2021 г.
 6. Гафуров А.М. Доклад «Причины и начало гражданской войны в Таджикистане /Материалы научно-практической конференции «Х1 Ломоносовские чтения», посвященной 30 летию Государственной независимости РТ, /Филиал МГУ, 29 апреля 2021г.
 7. Гафуров А.М. Историю разделить на какие-то границы невозможно. //НИАТ «Ховар», 2021. – 9 Май.
 8. А. Ғафуров дар омода намудани Нақшаи мавзуии Осорхонаи шаҳри Душанбе ширкат намуд.
 9. Маъруза дар конференсияи байналмилалӣ ба ифтихори 30 солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Узбекистон. Тошканд, 30 августи соли
 10. Маъруза дар конференсияи ҷумҳуриявӣ ба ифтихори 30 солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуҷанд, 26 августи соли