Абулҳаев Рақиб  
Сарходими илмии шуъбаи таърихи навтарин  
+992939-00-55-36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абулҳаев Рақиб  10 моҳи феврали соли 1938 дар деҳаи Урметан ноҳияи Заҳматобод ( имрӯза ноҳияи Айнӣ) дар оилаи деҳқон ба дунё омад. Моҳи сентябри соли 1945 ба синфи якуми мактаби   ҳафтсолаи ҳамин деҳа ба номи М.Горокий дохил шуда, онро соли 1952 хатм намуд. Баъд ҳамин сол ба омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент дохил шуда, онро соли 1956 бо дипломи аъло   хатм намуд. Бо роҳхати маъмурияти ҳамин донишгоҳ ҳамин сол ба факултети таъриху филологияи университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И Ленин, шӯъбаи таърих беимтиҳон дохил   гардид. Соли 1961 ин донишгоҳро хатм карда, бо роҳхати маъмурияти он ба пажуишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониш ба вазифаи лабаранти калон ба кор   қабул карда шуд. Бо тавсияи дастгоҳи академияи улуми РСС Тоҷикистон ба муддати ду сол (1963-1965) ба институти таърихи Академияи фанҳои СССР чун таҷрибаомӯз фиристода шуд. Дар   ин муддат ӯ доир ба мавзӯъи «Мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар болооби Зарафшон ( солҳои 1918-1923) аз бойгониҳо ва воситаҳои ахбори умум маводи зиёд ва дар ҳаҷми 5 ҷ.ч   фушурдаи диссертатсияро навишт.
Моҳи маи соли 1965 баъд аз баитмом расидани мӯҳлати таҷрибаомӯзӣ боз ба ҷои кори аввала- Иститути таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониш чун ходими хурди   илмӣ ба фаъолият оғоз кард. Аз моҳи ноябри соли 1966 то моҳи ноябри соли 1969 дар аспирантураи назди Институти нобурда ба ҳайси аспирант бо роҳбарии мудири сектори таърихи давраи Шӯравӣ, номзади илмҳои таърих, дотсент Константин Петрович Марсаков кор бурда, сари вақт диссертатсияи номзадиро дар мавзӯъи «Мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар болооби Зарафшон ( солҳои 1918-1923) навишта ба итмом расонида, моҳи апрели соли 1970 дар шӯрои диссертатсионии университети давлатии ба номи В. И. Ленин дифо намуда, соҳиби унвони илмии номзади илмҳои таърих гардид.
Солҳои 1969-1976 дар вазифаи ходими калони илмии Институти номбаршуда кору фаъолияти илмиро идома дода, оиди таърихи навини халқи тоҷик асару мақолаҳо чоп намудааст. Аз соли 1966 то соли 1969 дар Институти санъати ба номи М. Турсунзода, дар кафедраи таърихи партия ва иқтисодӣ-сиёсӣ дар вазифаи дотсет кору фаъолияти илмӣ ва омӯзгорӣ кардааст. Соли 1969 бо даъвати диретори институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониш академик Искандаров Б. И. ва мудири шӯъбаи таърихи навтарин Масов Р.М. боз ба кор ба ин даргоҳи илм баргашта, ба тадқиқи масъалаҳои то имрӯз кам татқиқ шудаи таърих бо ҷиддӣ  машғул гардид.
Солҳои 1980- 1990 дар Институти таърих мудири шӯъбаи таърихи навтаринро ба ӯҳда дошта, дар ин муддат барои навиштани таърихи бисёрҷилдаи халқи тоҷик (ҷилдҳои V-V1) олимонро муттасадӣ карда, ин асарҳо ба чоп омода шуданд. Худаш ҳам муаллифи бандҳои алоҳидаи ин ду ҷилди таърихи халқи тоҷик аст.
     Соли 1992 дар шӯрои диссертатсионии университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин дар мавӯъи »Таҷрибаи таърихии инкишофи ирригатсия ва азхуд намудани заминҳои нав ( солҳои 1924-1990)» рисолаи докториро бомуваффақият дифо намуда, соҳиби унвони доктори илмҳои таърих гардид. Абулҳаев Рақиб кори илмиро бо кори омӯзгорӣ пайваст медид ва аз соли 1991то соли 1999 вазифаи мудири кафедраи «Таърихи умумии университети русияву тоҷикӣ (славяни)-ро иҷро карда, дар ин муддат инчунин дар Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониш кор карда, китобу мақолаҳои зиёде чоп карда, пешкаши хонандагон кардааст. Соли 2003 ӯ бо қарори Комиссияи Атестатсионии Федератсияи Русия бо унвони профессори таърихи умумӣ мушарраф гардид.
    Профессор Абулҳаев Рақиб аз соли 2000 то 2021 дар кафедраи таърихи умумии университети русияву тоҷикӣ (славянӣ) дар вазифаи профессор фаъолият дорад. Инчунин дар вазифаи сарходими илмии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониш то ҳол кору амал мекунад. Баробари ин аз соли 1992 то ин дам дар университети милии Ҷумҳуриии Тоҷикистон ва Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониш аъзои шӯрои диссертатсин мебошад. Хизматҳои илмиву омӯзгориро ба эътибор гирифта бо амри Президенти Кишвар Пешвои Миллат Муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон соли 1999  ӯ ба унвони «Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» мукофотонида шуд.
    Ӯ муаллифи зиёда аз 300 асарҳои илмӣ- оммавист. Ба қалами ӯ чунин асарҳои илмӣ таалуқ доранд: Упрочение Советской власти в районах верховья Зеравшана- Душанбе 1972г. 10 п. л.; Субҳи Зарафшон-Душанбе -1981, 3. Ҷ.Ч; Новь Зеравшанской долины (на языке форси) Душанбе 1987, 6 П.Л.; Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане / Отв. Ред. Р.М. Масов, Душанбе Дониш, 1988.-286 с.»  Исторический опыт ирригационное строительства и освоения новых земель в Таджикистане ( 1961-1985 гг.) Отв. Ред.А.Я. Вишневский, Душанбе:  Дониш, 1991- 336 с.;  Ҳалли масъалаи фирориён ва алоқаи он ба муҳоҷирати дохили ҷумҳӯрӣ- Душанбе--, 2000, - с. 103; Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон ( солҳои 1924-1941), муҳарири масъул М.Н. Наимов. Душанбе6 Ирфон, 2001. Қ.1.-278 с.; Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон қисми 2 ( с. 1946-1960) муҳарири масъул М.Н.НаимовДушанбе 2005. С. 250.;  Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и освоение новых земель в Таджикистане ( 30-е и пер.пол. 80-х гг. ХХ в.)- Душанбе, 2006. С. 185.;  Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон  (с. 1961-2000) қисми 3.Душанбе 2008.-  с.135; Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1924- 2000). Душанбе: Дониш, 2009.-  с.480. ;  Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон ( солҳои 1917- 2012), Душанбе 2012,  с. 492 ; Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций) . Душанбе: Офсет-Империя, 2015.-Ч. 1. З38 с.; Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций) . Душанбе: Ч.2., 2016 383 с.;  Из истории трудовых мигрантов Таджикистана в конце ХХ и начале ХХ1 в.-Душанбе, 2016. 440 с.;  Ирано- таджикское сотрудничество в конце ХХ и начале ХХ1 в. Душанбе 1917. Отв. Редактор, д.и.н., профессор  Абдурашитов Ф. М. 231 с.; Аз таърихи фирориёни тоҷик дар асри ХХ.-Душанбе 2018. Муҳарири масъул к.и.н., дотсент Ғафуров А.М.  с.243.;  Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций) . Душанбе: Ч. 3. 2018, с. 304.;Масъалаҳои таърихи навтарини халқи тоҷик (Маҷмуаи мақолаҳои интихобшуда ва нашргардида), Қ. 4. Муҳарири масъул Ғафуров А.М. Душанбе 2019, с. 206.; Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций) . Душанбе: Ч.5. Отв. Ред. д.и.н., професссор Абдурашитов Ф. М., Душанбе 2020, с. 292.; Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций) . Душанбе: Ч. 6. 261.; Ирано- таджикское сотрудничества в области просвеҳения, культуры и науки. Отв. Ред. д.и.н., професссор Абдурашитов Ф. М. Душанбе -2021 г.с. 230.
 
Руйхати корҳои илмӣ д.и.т., профссор Абулхаева Р.А.
1961
 1. Асари нави таърихӣ = [Новый труд по истории] //Маориф ва маданият. - 1961. - 16 декабря. - Рец. на кн.: Раджабов 3. Ш. Выдающийся просветитель тад­жикского народа - Ахмад Дониш. - Сталинабад, 1961.220с.
1962
 1. Воқеаи фаромушнашаванда: (пагох ба муҳорибаи Бородино 150 сол пур мешавад) /Р. Абулхаев, Ҳ. Дустов //Маориф ва маданият. - 1962. - 6 сентябр.
 2. Фарзанди вафодори халқи франсуз = [Верный сын французкого народа: к 75 летию Пьера Семара] /Р. Абулхаев, X. Боқиев //Тоҷикистони Советӣ. - 1962. - 16 феврал.
 3. Ходими барҷастаи ҳаракати байналхалқии коргарӣ: 80 солагии рӯзи таваллуди Г. М. Димитров /Р. Абулхаев, О. Аюбов //Камсомоли Тоҷикистон. - 1962. -17 июн.
 4. Асари хуби илмӣ = [Хороший научный труд] //Маориф ва маданият. - 1962. – 15
 5. сентябр. Рец. на кн.: Бабаходжаев А. П. Провал Английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке (1918 - 1924гг.). - М.: Изд-во вост. лит., 1962. - 169с.
 6. 1963
 7. Тӯҳфаи арзанда = [Ценный подарок: О подготовке к изданию «Истории таджикского народа» в 5-ти то­мах] //Комсомоли Тоҷикистон. - 1963. - 1 апрел.
 8. Асари муфид = [Интиресная книга] //Комсомоли Тоҷикистон. - 1963. 24 май. Тақриз ба кит.: Шарифзода Б. Барқдрор шудани Ҳокимияти Советӣ дар гypyҳирайонҳои Кулоб. - Душанбе: Нашрдавтоҷик, 1962. -102с.
1965
 1. Аз миёни обу оташ //Маориф ва маданият. - 1965. - 21сентябр.
1966
 1. Борьба за советскую власть в верховьев Зеравшана (осень 1918 - лето 1919гг.) //Изд. АН Тадж ССР. Отд. обществ, наук. - 1966. - №3. - С. 10 - 18. - Рез. Тадж.
 2. Дар субҳидам = [На рассвете: Из истории комсомола Таджикистана] //Комсомоли Тоҷикистон, 1966. - 28 октябр.
 3. Зарафшон субҳи = [Утро Заравшана]: (Совет Ҳокимиятининг 50 йилиги олдидан) //Совет Тожикистони. - 1966. - 22 феврал.
 4. Мубориза барои Ҳокимияти Советӣ дар болооби За­рафшон = [Борьба за советскую власть в верховях Зе­равшана] //Меҳнат. - 1966. - 15 феврал.
 5. Ёди муборизон = [Воспоминания борцов за Совет­скую власть] //Маориф ва маданият. - 1966. - 9 июня. - Тақриз ба кит.: Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. - Душанбе, 1963. - 760с.
 6. Рецензия ба кит.: Каримов Т. Шуриши 1916 дар Тоҷикистон. - Душанбе: Ирфон, 1966. //Маориф на маданият. - 1966. - 3 ноябр. - 91с.
1967
 1. Ёди муборизи зарафшонй = [В память о борце за Зе- равшан: М. Аминов] //Мехнат. - 1967. - 12 август.
 2. Нону намак = [Хлеб - соль: Об одном эпизоде борьбы за Советскую власть в долине Зеравшана] //Меҳнат. - 1967. -12 январ.
 3. Роҳи пуршараф = [Славный путь: Содиқ Шомаҳмедов] //Меҳнат. - 1967. - 16 сентябр.
 4. Фарзанди содиқи халқ = [Верный сын народа: М. Аминов] // Меҳнат. - 1967. - 8 июл.
 5. Ҳунарпешагон дар сафар = [Артисты в пути: Гостроли ансамбля песни и пляски Гос. Филармонии Рес­публики] // Маориф ва маданият. - 1967. - 31 октябр.
 6. Симои дустӣ = [Лик дружбы] // Комсомоли Тоҷикистон. - 1967. - 20 октябр. Тақриз ба кит.: Виш­невский А., Дустов X- Дар оилаи тифоқ.-Душанбе: Ирфон, 1967. - 92с.
 7. Тӯҳфаи муносиб = [Достойный подарок] /Ҳ.Дӯстов., Р. Абулхаев //Маориф ва маданият. - 1967. - 18 июл. - Ба кит.: Келдиев И. Абдулло Раҳимбоев: (Очерки ҳаёт ва фаъолият). - Душанбе: Ирфон, 1967. - 236с.
 8. Фарзаиди Октябр = [Сын Октября] //Маориф ва ма­даният. - 1967. - 20 апрел. Тақриз ба кит.: Каримов Т., Ҳайдар Усмонов: Очерки ҳаёт ва фаъолият. - Душан­бе: Ирфон, 1966. - 72с.
 9. Ҳадиси тулӯи хуршед — //Комсомоли Тоҷикистон. — 1967. - 3 февраля. - Рец. на кн.: Ҳайдаров Г.Х. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Се­верном Таджикистане (1917 - 1923 гг.). - Душанбе: Ирфон, 1966. - 182с.
1968
 1. Аз таърихи торумор карда шудани босмачигарй дар Осиёи Миёиа = [Из истории ликвидации басмачества в Средней Азии] (Ба муносибати 50-солагии Армияи Советй) //Мактаби советй. - 1968. - №2. - С. 52 - 54.
 2. Военный комиссар: (Ветеран гражданской .войны М. В. Трипольский) //Коммунист Таджикистана. - 1968. -16 февраля.
 3. Оташи дил = [Горячее сердце; О комсомольце 20-х годов Кудрате Барака-заде] Комсомоли Тоҷикистон. - 1968. - 7 феврал.
 4. Шаҳиди роҳи озодӣ = [Отдавший жизнь за свободу: Командир красноармейского отряда Спурель] //Меҳнат. - 1968. - 16 феврал.
 5. Шахси қавиирода = [Человек слова: Военный коммисар М. В. Трипольский]// Меҳнат. - 1968. - 20 феврал.
 6. Ёрдамчии бовафои ташкилоти партиявии республика = [Верный помощник партийной организации рес­публики] /Ш. Ҷалилов, Р.А.Абулхаев //Коммунисти Тоҷикистон. - 1968. - №12. - С.73— 75. Тақриз ба кит.: Исломов Ю., Козачковский В. А., Очеркҳои таърихи комсомоли Тоҷикистон. - Душанбе: Ирфон, 1967. - 222с.
 7. Интересное исследование /Р. Масов, Р.А.Абулхаев //Коммунист Таджикистана. - 1968. - 13 июн. - Рец. на кн.: Сафаров П. Компартия Таджикистана в борь­бе за подъём жизненного уровня трудящихся. — Ду­шанбе, 1967. - 195с.
 8. Страницы истории республики /Р. Масов, Р.А.Абулхаев //Коммунист Таджикистана.1968. - 17 октября. - Рец. на кн.: Каримов Т. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и реше­ние аграрного вопроса в Таджикистане //Куляб. Гос.пед. ин-т им. А.Рудаки. - Душанбе: Ирфон, 1968.Ч. I: Победа Великой Октябрьской социалистиче­ской революции и установление Советской власти в Таджикистане (1917 -1921 гг.). - 467с.
 9. Такягоҳи боэътимоди партия = [Опорный доверен­ный партии] //Комсомоли Тоҷикистон. - 1968. - 9 июн. Тақриз ба кит.: Исломов Ю. А., Козачковский В. А. Очеркҳои таърихи комсомоли Тоҷикистон. - Ду­шанбе: Ирфон, 1967. - 222с.
1969
 1. Разгром контрреволюционного очага в Матче и уп­рочение советской власти в верховьях Зеравшана (осень 1922 - весна 1923гг.) //Изв. АН Тадж. ССР. Отд. обществ, наук. - 1969. - №1. - С. 17 - 25. - Рез. тадж.
 2. Муборизи диловар дар водии Зарафшон = [Верный борец из Зеравшана: Исмат Каримов] //Меҳнат, 1969.9 апрел.
 3. [Тақриз] //Маориф ва маданият. - 1970. - 17 янв. - Тақриз ба кит.: Қаҳҳоров А. Дар партави озодӣ - Душанбе: Ирфон, 1969. - 180с.
1970
 1. Упрочение Советской власти в районах верховьев Зеравшана (1918 - 1923 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. - Душанбе, 1970. - 28с.
 2. Упрочение Советской власти в районах верховьев Зеравшана (1918 - 1923 гг.): Дисс... канд. ист. наук. - Душанбе, 1970. - 260с.
 3. Воин, педагог, ученый: (К.П.Марсаков) /Р.А.Абулхаев, Р. Масов //Веч. Душанбе. - 1970. - 23 февр.
 4. Ленинчии содиқ= [Верный ленинец]: Ба муносибати 85-солагии рӯзи таваллуди
 5. Михаил Василевич Фрун­зе \Ҳ. Дӯстов, Р. Абулхаев //Тоҷикистони Советӣ. -1 февр.
 6. Эгар, устида утқазилган йиллар= [Годы проведенные в седле: Герой гражданской
 7. войны Михаил Вавилович Трипольский] /Р. Абулх;аев, Р. Масов //Совет Тожикистони. - 1970. — 22 февр.
 8. Аз гузашти рӯзгор = [Минуя века] //Маориф ва мада­ният. - 1970. - 17 сент. - Тақриз ба кит.: Шукуров М.Р. История культурной жизни Таджикистана (1917 - 1941гг.). - Душанбе: Ирфон, 1970. - 493с.
 9. Достони қаҳрамонӣ = [Героическая повесть] //Маориф ва маданият,1970. 27 июн.Тақриз ба кит.: Павлова А. Е. Витязь Устурушаны: Повесть. - Душанбе: Ирфон, 1970. - 200с.
 10. Партави Октябр дар Бухоро. /Р. Абулхаев, Ҳ. Дӯстов //Маориф ва маданият. -1970. - 26 март. - Тақрйз ба кит.: Макашов А. В. - Душанбе: Ирфон, 1969. - 164с.
1971
 1. Из истории участия трудящихся Самарканда в борь­бе за установление и упрочение Советской власти в верховьях Зеравшана //Изд. АН Тадж: ССР. Отд. об­ществ. наук. -1971. - № 2. - С. 24 - 32.
 2. Ёди муборизони роҳи саодат = [Памяти о борцах за счастье народа] //Маориф ва маданият. - 1971. - 11 нояб.
 3. Каммуна барикадаларида [На баррикадах каммунны/Р. Абулҳаев, Р.Масов //Совет Тожикистони. -14 март.
 4. Путь в археологию: Н. Н. Негматов /Р. Масов, Р.А. Абулҳаев //Веч. Душанбе. - 1971. - 8 февр.
 5. Сабақи таърих = [Урок истории: К 100-летию Париж­ской коммуны] //Маориф ва маданият. - 1971. - 18 март.
 6. Таърихшинос - олим = [Ученый - историк: А. Мухторов] //Совет Тожикистони. - 1971. - 24 авг.
 7. Чароғи маърифат: Аз таърихи комсомол = [Светиль­ник Разума: Из истории комсомола] //Комсомоли Тоҷикистон. -1971. - 28 окт.
 8. Дар ҷустуҷӯи қаҳрамонон = [В поисках героев] //Тоҷикистони Советӣ, 1971. - 18 апр. - Тақриз ба кит.: Қаҳрамонони Иттифоқи Советӣ аз Тоҷикистон /Тартибдиҳанда Л. Сечкина. -Душанбе, 1970. - 44с.
 9. Назаре ба таърихи комсомоли Тоҷикистон = [Взгляд на историю комсомола Таджикистана] //Маориф ва маданият. -1971. - 4 февр. Тақриз ба кит.: Зикриёев Ф. Баҳри ҳаёти осоишта. - Душанбе: Ирфон, 1970. - 104с.
 10. //Маориф ва маданият. - 1971. - 26 июн. Тақриз ба кит.: Федоров Т. Шаҳрҳои Тоҷикистон. - Душанбе: Ирфон, 1971. -4с.
1972
 1. Упрочение Советской власти в районах верховьев Зеравшана (1918-1923 гг.) /Ред. К. П. Марсаков; АН Тадж ССР. Институт истории им. А. Дониша. - Душанбе: Дониш, 1972. - 155с.
 2. [Рец].: Алижонов М. Асарҳои нави таърихшиносон //Маориф ва маданият. - 1973. - 6 янв.; Антоненко Б., Масов Р. Страницы из прошлого //Коммунист Тад­жикистана. - 1973. - 8 февр.; Мухторов С. Боби тозаи таърихи кишвар //Маориф ва маданият. - 1973. - 13 март; Юсупов Ш, Бободжанов Р. Ёш олимнинг илк тадқиқоти //Совет Тожикистони. -1973. - 27 май.
 3. Экономическая и культурная помощь советских на­родов трудящимся Таджикистана в годы граждан­ской войны //Таджикистан в братской семье народов СССР. - Душанбе, 1972. - С. 41 - 49.
 4. Подвиг Душанбинского гарнизона /Р.А.Абулхаев, А. Павлова //Коммунист Таджикистана. -1972. - 22 нояб.
1973
 1. У истоков народного контроля /Р. Масов, Р.А.Абулхаев //Коммунист Таджикистана. - 1973. - 1 февр. Рец. на кн.: Мулладжанова А. Из истории орга­нов народного контроля в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1972. - 151с.
 2. Обу ободонӣ //Маориф ва маданият. - 1973. - 18 янв. - Рец. на кн.: Ҳамроев М. Деятельность Коммунисти­ческой партии по развитию ирригации в Таджики­стане (1924 - 1938гг.). - Душанбе: Дониш, 1972. - 329с.
1974
 1. Военно-политическая помощь народов СССР трудя­щимся Таджикистана в годы гражданской войны //Таджикистан в братской семье народов СССР. - Душанбе, 1974. - Вып. 2. - С. 29 - 42.
1975
 1. Строительство большого Гиссарского канала (1940 - 1942гг.) //Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941 - 1945гг.). - Душанбе, 1975. - С. 80-87. - Библиогр.: 32 назв.
 2. Сройка дружбы в годы войны: (Большой Гиссарский канал) /Р. Масов, Р.А.Абулхаев //Агитатор Таджики­стана. - 1975. - №23. - С. 54-56.
 3. Тантанаи идеяҳои ленинии дӯстии халқҳо = [Торже­ство ленинских идей дружбы народов] /С. Раҷабов, Р. Абулҳаев //Коммунисти Тоҷикистон. - 1975. - №7. - С. 84 - 88.
 4. Съезди таърихии партия: (Ба муносибати 70-солагии ревоюлютсияи якуми рус) = [Исторический съезд пар­тии (к 70-летию первой русской революции)] //Маориф ва маданият. - 1975. - 12 апр.
 5. Аз гузашти рӯзгор = [Из глубины веков] //Маориф ва маданият, 1975. 6 нояб. - Тақриз ба кит.: Шукуров М. Р. Раҳматуллоев А. 3. Таърихи халқи тоҷик: Курси 1лексияҳо барои студентони донишкадаҳои олӣ. - Душанбе, 1975. - Қисми 1. - 280с.
 6. Вахшводисининг утлиги = [Пламенные годы Вахшской долины] / Р. Масов, Р.А.Абулхаев //Совет Тожикистони. - 1975. - 30 март. - Тақриз ба кит.: Юсупов IIIВахшская долина накануне установления Советской власти. - Душанбе: Дониш, 1975. - 130с.
1977
 1. конференсияи муфид = [Полезная конференция, по­свящ. 30 - летию Победы, 1-2 дек. 1975г., Москва] //Изд. Ан Тадж ССР. Отд. обществ, наук. -1977. - № 1. • С 92-94.
 2. Самараи дӯстӣ = [Плоды дружбы: Трудящихся Таджикистана и Узбекистана] /Р.Абулҳаев, В. Набиев //Комсомоли Тоҷикистон, 1977 -1 апр.
1978
 1. Ҷараёни ҳаёти нав = [Новое русло жизни: Об участии женщин в ликвидации неграмотности] //Занони Тоҷикистон. —1978. — №6. — С.14.
 2. Баъзе азмулоҳизаҳо аз имтиҳони қабул =[Некоторые размышления о вступительном экзамене] Р. А. Абулхаев, В. Набиев //Маориф ва маданият. –1978 - 10 окт.
 3. Поход за знаниями /Р.А.Абулхаев, В. Набиев\\ Комсомолец Таджикистана. - 1978. — 21 май.
1979
 1. Развитие народного образования в Таджикистане //История культурного строительства в Таджикистане (1917 - 1977гг.) /АН Тадж ССР. Ин-т истории им. А. Дониша. - Душанбе, 1979. - Т.1. - Гл.1. - С. 19 - 74.
1980
 1. Вспоминают ветераны /Р.А.Абулхаев, А. Секретов //Коммунист Таджикистана. -1980. - 3 сент.
 2. Занони шӯҳратёр =[Прославленные женщины] //Маориф ва маданият, 1980. - 26 апр. - Тақриз ба кит.: Назарова С. Занони Осиёи Миёна дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. - Душанбе: Ирфон, 1980. - 85с.
 3. Ҳаёти маданӣ =[Культурная жизнь] //Маориф ва маданият. - 1980. - 30 дек. - Тақриз ба кит.: Шукуров М. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. - Душанбе: Ирфон, 1980. - 240с.
1981
 1. Субҳи Зарафшон =[Утро Зеравшана]. - Душанбе: Ир­фон, 1981. -56с.
 2. Съезди таърихии партия [Исторический съезд пар­тии: К 60-летию X сеъзда РКП(б)] //Газетаи муаллимон. -1981. -14 март.
 3. Баҳри ҳифзи Ватан =[Для защиты Родины) //Тоҷикистони Советӣ. - 1981. - 20 янв. - Тақриз ба кит.: Сечкина Л.П. Доблестные сыны Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны. - Душан­бе: Дониш, 1980. - 227с.
1982
 1. Рамзи дӯстии вайроннашаванда =[Символ неруши­мой дружбы] /Р. Абулҳаев, А. Арбобов; Ҷамъияти «Дониш»-и РСС Тоҷикистон. - Душанбе, 1982. - 15с.
 2. Осуществление в Таджикистане ленинских идей орошения //В семье равных /АН ТаджССР. Ин-т ис­тории им. А. Дониша. - Душанбе, 1982. - С.90-120.
 3. Канал дружьбы /Л. Сечкина, Р.А.Абулхаев //Коммунист Таджикистана, 1982. -12 сент.
 4. Дар оилаи ягона =[В единой семье] Р.А.Абулҳаев, Н. Ҳотамов. //Коммунисти Тоҷикистон. - 1982. - №11. - С.78 - 80. Тақриз ба кит.: Богуманова 3.3. Дружба и сотрудничество Таджикистана с братскими респуб­ликами СССР в условиях развитого социализма. — Душанбе: Дониш, 1981. - 164с.
 5. Книга о крахе басмачества /Р. Масов, Р. Абулхаев //Изд. АН Тадж ССР. Отд. обществ, наук. - 1982. - №1. - С. 98 - 102. - Рец. на кн.: Зевелев А.И., Поляков Ю.А., Чугунов А. И. Басмачество: Возникновение, сущность, крах. - М.: Наука, 1981. — 244с.
 6. Расцвет заоблачного края /Н. Хотамов, Р.А.Абулхаев //Памир. - 1982. - № 6. - С. 83 - 86. Рец. на.книгу: Очерки из истории Советского Бадахшона. Душан­бе: Ирфон, 1981. - С. 384.
 7. Саҳми насли ҷавон =[Вклад молодого поколения] /Комсомоли Тоҷикистон. - 1982. - 13 октябр. Тақриз ба кит.: Зикриёев Ф. Ёрдамчии фаъоли партия. - Душенбе: Ирфон, 1982. - С. 62.
1983
 1. Переселение дехканских хозяйств из горных в долин­ные районы Таджикистана в годы послевоенной пя­тилетки (1945 - 1950гг.) //Изд. АН Тадж ССР. Отд. обществ, наук. -1983. - №2. - С: 19 - 25. - Рез. Тадж.
 2. Дар васфи дӯстию бародарӣ =[Во славу дружбы на­родов] /Р. Масов, Р.А.Абулҳаев //Тоҷикистони Советӣ. - 1983. - 19 окт. Тақриз ба кит.: Наимов М. Бо роҳи ленинии дӯстӣ ва бародарӣ. - Душанбе: Ирфон, 1983. - 192с.
 3. Нерушимое братство. /Р.Масов, Р.А.Абулхаев, //Коммунист Таджикистана. - 1983. - 4 май. - Рец. на кн.: Вишневский А.Я. Ленинская национальная поли­тика в действии (Осуществление ленинской нацио­нальной политики в Таджикистане в годы социали­стического строительства). - Душанбе: Дониш, 1982. - 246с.
 4. [Рецензия] /Р.А Абулхаев, P.M. Масов // ИсторияСССР. - 1983. - №5. - С.165-166. Рец на кн.: История сельского хозяйство и дехканство Советского Туркме­нистана. /Отв. Рец.Ш.Ташлиев. - Ашхабад.: Илым, 1979-1980. - Кн.1. (1917 - 1937гг.). - 1979. - 332. - С.; Кн. 2: (1938 - 1977гг.). - 1980. - 310с.
 5. Таҳлили робитаҳои илмӣ = [Анализ научных связей] //Тоҷикистони Советӣ. - 1983. - 27 июл. Тақриз ба кит.: Иброҳимов М. Дар асосҳои интернасионализми сотсиалистӣ. - Душанбе: Ирфон, 1983. - 150с.
 6. Таҷрибаи таърихии сохтмони сотсиалистӣ дар Бадахшони Советӣ =[Исторический опыт социалисти­ческого строительства в Советском Бадахшане] /Р.Масов, Р Абулҳаев //Коммунисти Тоҷикистон. - 1983. - № 6. - С. 93 - 95. Тақриз ба кит.: Назаршоев М. Исторический опыт КПСС по руководству социали­стическим строительством в Горно-Бадахшанской ав­тономной области Таджикской ССР (1917 - 1941гг.). - Душанбе: Дониш, 1982. - С. 292.
1984
 1. Подъем сельского хозяйства в период завершения строительства социализма //Торжества ленинской национальной политики в Таджикистане /АН Тадж ССР. Ин-т истории им. А. Дониша. - Душанбе, 1984. - С. 190-207.
 2. Тантанаи сиёсати миллии ленинӣ =[Торжество ле­нинской национальной политики] /Р.Масов, Р Абул­хаев //Тоҷикистони Советӣ. - 1984. - 4 дек.
1985
 1. Чароғи маърифат =[Культурное возрождение] /Р.М. Масов, Р. А. Абулҳаев. - Душанбе: Ирфон, 1985. - 124с. Рец: Мухторов С. Машъали афрухта =[3ажженный светильник] //Комсомоли Тоҷикистон. -1986. - 15 окт.
 2. Борьба за ликвидацию контрреволюционных очагов в Таджикистане (весна - лето 1923г.) /Р. А. Абулхаев, А.Арбобов //В братской семье народов СССР /АН Тадж ССР. Ин-т истории им. А. Дониша. - Душанбе, 1985. - С. 19 - 29. - Библиогр.: - С. 28 - 29.
 3. Хозяйственное и трудовое устройство переселенцев в годы послевоенной пятилетки: (по материалам Тад­жикской ССР) //Изд. АН Тадж. ССР. Отд. обществ, наук. -1985. - №3. - С. 18-23. - Рез. Тадж.
 4. Аз таърихи муборизаҳои инқилобӣ =[Из истории ре­волюционной борьбы] /Р. Масов, Р. Абулҳаев) /Тоҷикистони Советӣ. - 1985. - 15 июн. Тақриз ба кит.: Иноятов Х.Ш. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней контрреволюции. -М: Мысль, 1984.-463с.
 5. Дар ҷустуҷӯи сарчашмаҳо =[В поисках истоков] /Р. Абулҳаев, Н. Ҳотамов //Садои Шарқ. - 1985. - №7. - С. 129 - 131. Тақриз ба кит.: Мухторов А. Дурдонаҳои маданияти Тоҷикистон дар ганҷинаҳои Ҳиндустон. - Душанбе: Ирфон, 1984. - 207с.
 6. [Рецензия] //Изв. АН Тадж. ССР. - Отд. обществ, на­ук. - 1985. - №2. - С. 104 - 105. - Рец. на кн.: Кашири­на Т.В. Первый Всетаджикский съезд Советов. - Ду­шанбе: Дониш, 1984. - 46 с.
1987
 1. Новь Зеравшанской долины. - Душанбе: Ирфон, 1987.-112с.-Дари.
 2. Аминов Мирзояхьё //Революцияи Кабири Социали- стии Октябрь: Энциклопедия.Душанбе, 1987. - С. 40. Аминов Муллохаким //Там же. - С. 40.
 3. Исёни контрреволюционӣ дар Мастчоҳ = [Контрре­волюционный мятеж в Матче] //Там же. - С. 241 - 242.
 4. Трипольский Михаил Вавилович /Там же. - С. 723 - 724. Дар пайраҳаҳои ҷанг = [На перекрестках войны: Ис­торик Л. Сечкина и ее научная деятельность] /Р. Абулҳаев, С. Мухторов //Комсомоли Тоҷикистон. - 1987.- 8 май.
 5. Табаддулоти қатъӣ =[Коренные изменения] /Р. Ма­сов, Р. Абулҳаев //Комсомоли Тоҷикистон. - 1987. - 29 нояб.
 6. Иқдоми нек. = [Славное начало] /Р. Абулҳаев, С. Мухторов //Комсомоли Тоҷикистон, 1987. — 10 июн. Тақриз ба кит.: Масов Р., Пак Н.П. Торжество ленинской аграрной политики в Таджикистане. — Душанбе: Ирфон, 1986. - 112с.
 7. Тадқиқоти муфид = [Полезное исследование] //Комсомоли Тоҷикистон. - 1987. 29 апр. - Тақриз ба кит.: Раҳматуллоев А., Мухторов С, Мусобиқаи сотсиалистӣ дар деҳот. - Душанбе: Ирфон, 1986. - 128с.
1988
 1. Развитие ирригации и освоение новых земель в Тад­жикистане /Отв. Ред. Р.М.Масов; АН Тадж ССР. Ин- т истории им. А Дониша. - Душанбе, 1988. - 286с.
 2. Переход к новой системе орошения в Таджикистане //Изв. АН Тадж ССР. Сер.: Востоковедения, история, филология. - 1988. - №2. - С. 25 - 30. - Рез. Тадж.
 3. Становление и развитие машинного орошения в Таджикистане //По пути Великого Октября. - Ду­шанбе, 1988. - С. 134 - 154. - Библиогр.: 48 назв.
 4. Холбута //Энциклопедияи Советии тоҷик. — Душан­бе, 1988. - Т.8. - С. 9.
 5. Бозёфт аз гузашти рӯзгор = [Находки прошедших дней] /Р. Абулҳаев, Н. Ҳотамов //Адабиёт ва санъат. - 1988 - 17 нояб. (№46). - С.6. - Тақриз ба кит.: Масов Р. История исторической науки и историография со­циалистического строительства в Таджикистане /Отв. ред. Н.П. Пак; АН Тадж ССР. Ин-т истории им. А. Дониша. - Душанбе: Дониш, 1988. - 318с.
 6. Достони ҷавонӣ = [Поэма молодости] //Комсомоли Тоҷикистон. - 1988. - 27 янв. Тақриз ба кит.: Зикриёев Ф. Ба кори партия содиқ. - Душанбе: Ирфон, 1987. - С. 95.
1989
 1. Номи зебо - ҳусни шаҳр = [Красивое имя - украше­ния города] /М. Назаршоев, Р. Абулҳаев, М. Мунавваров ва диг. //Ҷавонони Тоҷикистон. -1989. - 8 февр.
 2. Имрӯзу фардои зан = [Настоящее и будущее жен­щин] //Тарбияи коммунистии ҷавонзанон. - Душан­бе: Ирфон.1988. - 96с.
 3. Мадани алоқалар самараси = [Результат культурных связей] /М. Наимов, Р. Абулҳаев //Совет Тожикистони. - 1989. - 5 янв.— Тақриз ба кит.: Богуманова 3.3. На пути культурного взаимоотношения. - Душанбе: Дониш, 1988. - 122с.
1990
 1. Дилам месузад ба ҳоли наҳри Ҳисор = [Сердце болит за Гиссарский канал] //Тоҷикистони Советӣ. - 1990. - 25 окт.
 2. Об дар кузаву... = [Проблемы водоснабжения в рай­онов Ура-тюбинского региона] //Тоҷикистони Советӣ. - 1990. -10 янв.
 3. Ҷонсипоре дар роҳи фарҳанг = [Идущий по пути культуры: К 60 - летаю Мирзо Наимова] / М. Шукуров, М. Назаршоев, Р. Абулҳаев //Тоҷикистони Советӣ. -1990. - 25 нояб.
 4. Суғди пире ҳазор дида кушод = [О вынужденном пе­реселении ягнобцев в Зафарабад] //Омӯзгор. - 1990. - 31 июл.
1991
 1. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в Таджикистане (1961 - 1985гг.) / Отв. Ред А. Я. Вишневский; АН ТаджССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. А До- ниша. - Душанбе: Дониш, 1991. - 336с.
 2. Барқароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар Кулоб = [Установление Советской власти в Кулябе] // Эҳёи Кулоб (с. 1921 -1991). - Кулоб, 1991. - С. 3 -10.
 3. Муҳоҷират аз назари муаррихон = [Переселение с точки зрения историков]
 4. /Р. Абулҳаев, А. Гафуров //Фарҳанг. -1991. - №7. - С. 47-50.
 5. О переселении ягнобцев: обоснованность и целесо­образность //Изв. АН Тадж ССР. Сер.: Востоковеде­ние, история, филология. - 1991. - №4. - С. 67 - 73. - Рез. Тадж.
 6. Ҳақиқати таърих: (Босмачиҳо киҳо буданд ва чӣ мақсаду маром доштанд?) = [Правда истории: (Кто такие басмачи, и что они хотели?)] /Р. Масов, Р. Абулхаев //Тоҷикистони Шӯравӣ. - 1991. - 6 март; Ҷавонони Тоҷикистон. -12 март.
1992
 1. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в Таджикистане (1946 - 1985гг.) : Автореф. дис...д-ра ист. наук. - Душанбе, 1992.-47с.
 2. Сарнавишти талхи тоҷикон = [Горькая судьба таджи­ков] /Н.Ҳтамзода, Р. Абулҳайзода //Садои мардум. — 1992. - 24 июн. Тақриз ба кит.: Масов Р. История то­порного разделения /Ред. Л. Акбарова. - Душанбе: Ирфон, 1991. -190 с.
1994
 1. Вожгун намудани аморати Бухоро ва ҳимояи Душан­бе аз қувваҳои зидди инқилоб = [Свержение Бухар­ского эмирата и защита Душанбе от противореволюционных сил] //Душанбе: дирӯз ва имрӯз [Душан­бе: история и современност: (Материалы посвящ. 70 - летию возрождения города Душанбе)]. - Душанбе, 1994.-С. 5-7.
 2. Барча хунарларнинг гултожи - илм = [О становлении и развитии науки в Таджикистане] /Халқ овози. - -29-30 окт.
1995
 1. Масъалаи барпошавии Ҳукумати шӯро дар Помир дар асарҳои М. Назаршоев = [Вопросы установления Советской власти на Памире в трудах М. Назаршоева] //Тез. маърузаҳои конф. илмӣ-назариявӣ бахшида ба 65-солагии зодрузи профессор Моёншо Назаршо­ев. - Душанбе, 1995. - С. 27 - 28.
 2. Обёрӣ ва ба кор андохтани заминҳои нав дар шароити ҷанг = [Орошение и освоение новых земель в усло­виях войны] // Материалы Респ. науч. - теорет. конф., посвящ. 50 - летию победы Советской Армии над фашистской Германией на тему: «Таджикистан в Ве­ликой Отечественной войне». - Душанбе, 1995. - с. 84- 88. - В надзаг.: АН Республики Таджикистан. Ин-т истории, археологии и этнографии им. А Дониш, Тадж. высш. воен. колледж им. С. Сафарова.
 3. Сохтмони канали Калони Ҳисор дар шароити ҷанг = [Строительство Большого Гиссарского канала в усло­виях войны] //Пирузии мардуми шӯравӣ дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ = [Победа советского народа в Вели­кой Отечественной войне]. - Душанбе, 1995. - С. 3 - 4.
 4. Фаъолияти муассисахои маданй-маърифатии Точикистон дар солх;ои Ч[анги Бузурги Ватанй = [Дея­тельность культурно-просветительных учреждений Таджикистана в годы Великой Отечественной войны] //Тез. Конф. XXVII илмию амалии муаллимони до- нишкадаи санъат, бахшида ба 50 - солагии галаба дар Чанги Бузурги Ватанй. - Душанбе, 1995. - с. 6 - 7.
1996
 1. Фирориёни солҳои 20-ум ва ибтидои солҳои 30-ум = [Беженцы 20-х начала 30-х годов] /Материалҳои конф. илмӣ-амалӣ «Тоҷикистон дирӯз ва имрӯз», бахшида ба 5-умин солгарди истиқлолияти Ҷумҳурии Точикистон. - Душанбе, 1996. - с. 6 - 8.
1997
 1. Ҳамсабақи ман = [Мой коллега] //Набиева Р. А. Ф.Б. Зикриёев: (Китобномаи шарҳиҳолӣ) /Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода.
 2. Душанбе, 1997. - С. 22 - 24.
 3. Муҳоҷират ба хотири миллат (Сиёсати муҳоҷиргардонии дохилӣ аз назари давлатдории Б. Ғ. Ғафуров) = [Миграция во имя нации: (Политика внут­реннего переселения с точки зрения Б. Г. Гафурова)] /Р.А.Абулхаев, Ҳ. Дӯстов //Иттиҳод. - 1997. - 4 авг., 30 сент., 31 окт., ноя., дек.
 4. Асари пурарзиш = [Ценный труд] /Р. Абулх;аев, \ - Дустов, А. Гафуров //Садои мардум. - 1997. - 11 окт. - Так,риз ба кит.: Шарипов А. Высшее образование в Таджикистане (1971 - 1991гг.) /Отв. Ред. М. Шукуров. - Душанбе: Шаркай озод, 1995. - С. 108.
 5. Асрори таърихи пинҳондошта = [Конспиративные тайны истории] /Р. Абулҳайзода, Ҳ. Дӯстзода //Минбари халқ. -1997. - 24 июн. - Тақриз ба кит.: Масов Р. Таърихи тоҷикон бо муҳри «комилан сиррӣ». - Душанбе: Дониш, 1997. -192,16 с.
1998
 1. Вклад академика Гафурова Б.Г. в развитие науки и культуры Таджикистана в послевоенный период //Академик Бободжон Гафуров и изучение истории и цивилизации народов Центральной Азии. - Душан­бе: Ирфон, 1998. - С. 101 - 104.
 2. О находке на горе Муг //Мероси ниёгон. - 1998. - №3.С. 20 - 21. - Рез. Тадж., англ.
 3. Политика внутреннего переселения с точки зрения академика Б. Г. Гафурова //Тез. науч. конф., посвящ. 1100-летию государства Саманидов и 90-летию со дня рождения академика Б. Гафурова. - Душанбе, 1998. - С. 4 - 5. - В надзаг.: Рос. - Тадж.(славян.) ун-т.
 4. Солҳои пурошӯби Душанбе: аз саҳфаи таърих = [Бес­покойные годы Душанбе: Странички истории] //Илм ваҳаёт. - 1998. - № 1/ 2. - С. 17 -18.
 5. Таърих гувоҳ аст = [История свидетель дружбы тад­жикских и узбекских народов] /Р. Абулҳаев, А. Ғафуров /Тоҷикистон. - 1998. - № 5. - С. 9.
 6. М. Шогадоев - арбоби намоёни ҳизбӣ ва давлатӣ = [М. Шогадоев - видный партийный и государствен­ный деятель] //Мунаввар Шогадоев - арбоби барҷастаи давлатӣ тоҷикон. - Душанбе, 1998. - С. 14- 40.
 7. Ба адлу карам солҳо мулк ронд: Ба истиқболи чашни 100-солагии фарзанди ҷонфидои миллат Мунаввар Шогадоев /Р. Абулҳаев, Ҳ. Дӯстов //Ҷунбиш. - 1998. - Апр. (№7).
 8. Саҳми академик Б. Ғ. Ғафуров дар пешрафти илму фарҳанги солҳои баъдиҷангӣ = [Роль академика Б. Г. Гафурова в подъеме образования и науки в послево­енные годы] //Ба қуллаҳои Дониш = [К вершинам знаний]. - 1998. - 25 дек.
 9. Фарзанди арзандаи халк: (Ба шарафи 100 - солагии Мунаввар Шогадоев) = [Достойный сын народа: (К 100-летию Мунаввара Шогадоева)] /Г. Савриддинова, Р. Абулҳаев //Садои мардум. - 1998. - 1 апр.
1999
 1. Сиёсати муҳоҷиргардонии дохилӣ аз назари Б. Ғ. Ғафуров = [Политика внутреннего переселения с точ­ки зрения Б. Г. Гафурова] / Р. Абулҳаев, Ҳ. Дӯстов //Академик Бобоҷон Ғафуров муҳаққиқи таърих ва тамадуни мардумони Осиёи Марказӣ. - Душанбе: Ирфон, 1999. - С. 448 - 482, перс. С. 46 - 48.
 2. Хаитская трагедия //Мероси ниёгон = Наследие пред­ков. — 1999. - № 4. — С. 129 - 132. Рез. англ.
 3. Хотираи нек = [Светлая память: участнику гражданской войны в Таджикистане Мирбобо Авезову] //Накӯкорони ҷамоати Хурмӣ. - Душанбе, 1999. - С. 3-5.
 4. Ведущий историограф Таджикистана: [Р. Масов] /Р.А.Абулхаев, X. Дустов, А.Гафуров //Народная газе­та. - 1999. - 26 нояб.
 5. Педагог, ученый, воспитатель: [Маҳмуд Ҳакимович Маликов] /М. Наимов, Г.Майтдинова, Р.А.Абулҳаев // Народная газета. -1999. - 23 сент.
 6. Садоқати ӯҷовидонист, хизмати ӯқаҳрамонист = [Верность и служение народу - это тоже героизм: К 60-летию Рахима Масова] /Р. А. Абулҳаев, М. Н. Наимов, Ҳ.Пирумшоев, Ҳ. Дӯстов, А. Ғафуров ва диг. //Ҷунбиш. - 1999. - апр. (№7). - С.7-8.
2000
 1. Обёрӣ ва аз худ намудани заминҳои нав дар солҳои ҷанг = [Орошение и освоение новых земель в годы войны] // Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ: (Материалҳои конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 55-умин солгарди пирузии мардуми шуравӣ дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ). - Душанбе, 2000. С. 6 - 8. - В надзаг: Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон.
 2. Равшанӣ ба як саҳифаи норавшан = [Трагедия в жиз­ни поэта: Накибхона Туграла] //Тоҷикистон. - 2000. - № 12. - С. 30-31.
 3. Дилбастаи тоҷикону тоҷикистониён = [Любимей таджиков и таджикистанцев: Манфред Лорейц] /М. Қосимов, М. Бобохонов, Р. Абулҳаев ва диг. //Чархи гардун. - 2000. - 25 февр. (№8). - С. 4.
 4. Зуфунун = [Вооруженный знаниями: К 70 - летию М. Наимова] /Р. Абулҳаев, А. Ғафуров, Ҳ. Дустов //Садои мардум. - 2000. - 30 сент.
 5. Ҳалли масъалаи фирориён ва алоқаи он ба муҳоҷирати дохили чумхурӣ = [Решение проблемы беженцев и ее связь с переселением внутри респуб­лики]. - Душанбе, 2000 (обл. 2001). -'С. 103. Тоҷикистон ватани ҳар яки мост = [Таджикистан на­ша Родина] /М. Маликов, Р. Абулҳаев, Ҳ. Пирумшоев //Омӯзгор. - 2000. - 20 март. (№5). - Рец. на кн.: Бобо­хонов М. Таърихи тоҷикони чаҳон. - Душанбе: Маориф, 1999.- С. 475.
2001
 1. Кафедра всеобщей истории //Вести. Рос. - Тадж. (Славян.) ун-та. - 2001. - №1. - С. 90 - 93.
 2. Нусратулло Махсум ва ба ватан бозгардонидани фирориён (солҳои 20 - уми асри XX) = [Нусратулло Махсум и возвращение беженцев на родину (20-е го­ды XX века)] /Р. Абулҳаев, Ҳ.Дӯстов //Фидоии миллат: (Ба ифтихори 120-солагии зодрӯзи Нусратулло Махсум (Лутфуллоев)). - Душанбе, 2001. - С. 35 - 66.
 3. Нусратулло Махсум ва муҳоҷирати дохилии деҳқонони тоҷик = [Нусратулло Махсум и внутреннее переселение таджикских крестьян] /Р. Абулҳаев, Ҳ. Дӯстов, //Фидоии миллат: (Ба ифтихори 120-солагии зодрӯзи Нусратулло Махсум (Лутфуллоев). - Душан­бе. - С. 78-119.
 4. Трагедия в жизни поэта: (Накибхона Туграла) //Мероси ниёгон = Наследие предков. - 2001. - №5. - С. 127-132.
 5. Донишманд ва омӯзгори хирадманд = [Ученый и мудрый наставник: Мансур Бабахонов] /И. Раҳматов, Р. Абулҳаев, А. Валиев. //Ҷумҳурият. - 2001. - 13 сент.
 6. Нусратулло Махсум ва ба Ватан бозгардонидани фирориён = [Нусратулло Махсум и возвращение бе­женцев на Родину] /Р. Абулҳаев, Ҳ. Дӯстов //Ҷавонони Тоҷикистон. - 2001. -13 июл.
2002
 1. Вклад трудящихся Российской Федерации в строи­тельстве Явано-Обикиикской оросительной системы //Вест. Рос. - Тадж. (Славян.) ун-та. - 2002. - №1. - С. 158
 2. Б.Г. Гафуров: идёя и политика внутреннего переселе­ния в Таджикистане /Р. М. Масов, Р. А. Абулхаев //Зинах;ои хирад = [Ступени мудрости]. - 2002. - №2. - С.67
 3. Б. И. Искандаров ва таҳқиқи таърихи Тоҷикистони Шӯравӣ = [Б.И. Искандаров и исследования историиСоветского Таджикистана] /Р. Абулҳаев, Ҳ. Дӯстов, А. Ғафуров //Академику Б. И. Искандарову 90 лет. - Душанбе, 2002. - С. 22 - 29.
 4. Подготовка кадров высшей квалификации в Таджи­кистане (60 - 70гг. XX в.) //Зинаҳои хирад = Ступени мудрости. - 2002. - №3. - С. 15 - 26.
 5. Решение проблемы беженцев и вынужденных пере­селенцев Таджикистана 90-х гг. XX в. //Вестн. Рос. - Тадж. (Славян.) ун-та. - 2002. - №3. - С. 16 - 42.
 6. Соҳиби зеҳну заковат = [Интеллигент] / Р. Абулҳаев, Ҳ. Дӯстов, А. Ғафуров //Академику Б. И. Искандарову 90 - лет. - Душанбе, 2002. - С- 46 - 53,
 7. Установление и упрочение советской власти в Уратюбинском районе /Р.А.Абулхаев, Ш. Джалилов //Очерки по истории Истаравшана (Ура-Тюбе). XX век. - Душанбе, 2002. - С. 50 -110.
 8. Участие уратюбинцев в борьбе за упрочение Совет­ской власти в верховьев Зеравшана //Роль Истарав­шана в истории цивилизации народов Центральной Азии. - Душанбе, 2002. - С. 154 - 156.
 9. Участие Уратюбинцев в освоении Голодной степи //Очерки по истории Истаравшана (Ура - тюбе). XX век. - Душанбе, 2002. - С. 110 - 130.
 10. Эмигранты и реэмигранты Таджикистана (20-е годы XX века) //Социализм: назария ва амалия = [Социа­лизм: теория и практика]. - 2002. - № 1/2. - С. 17 - 22.
 11. Қаламзан = [Пишущий: К 70 - летию М. Алиджанова] /Р. Абулҳаев, С. Мухторов, А. Ғафуров, Т. Луғмонов ва диг. //Тоҷикистон. - 2002. -12 сент. (№ 37).
 12. Плодовитый ученый: (М. Алиджонов) /Р. Абулхаев, А. Гафуров, X. Дустов //Азия Плюс. - 2002. - 29 авг. (№35).
 13. Равшанӣ ба як саҳифаи норавшан = [Уточнение од­ной туманной страницы истории: из жизни Накибхона Туграла Ахрори] //Адабиёт ва санъат. - 2002. -12 сеит. (№ 35/36).
2003
 1. Вклад трудящихся Российской Федерации в строи­тельстве Нурекской и Дангаринской гидротехниче­ских сооружений //Вестн. Рос. - Тадж. (Славян.) ун-та. -2003.- №2.-С. 34-48.
 2. Проблемы возвращения таджикских беженцев 90-х гг. XX века как объект национальных интересов //Изв. АН Респ. Таджикистан. Отд. обществ, наук. - 2003. - № 2. С. 21 - 30. - Рез. тадж.
 3. Роль ООН и других международных организаций в решении проблемы беженцев и вынужденных пере­селенцев Таджикистана в 90-е годы XX вв. //Средней Восток в конце XX и начале XXI в. - Душанбе, 2003. - С. 30-50.
 4. Сельское хозяйство республики в годы руководства Джаббора Расулова //Арбоби барчдстаи давлатй = [Выдающийся государственный деятель]. — Душанбе, 2003. - С. 41 - 95.
 5. Сельское хозяйство республики в годы руководства Джаббора Расулова //Фишурдаи маърузаҳои конфронси илмии ҷумҳуриявии «Ҷаббор Расулов — арбоби барҷастаи давлатӣ ва ҷамъиятӣ» (9 июли соли 2003 ) [Тез. докл. респ. науч. конф. «Джаббар Расулов - выдающийся государственный деятель» (9 июля 2003 года] - Душанбе, 2003. - С. 18 - 24.
 6. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1924 - 1941) = [История переселения в Таджикистане (1924- 1941 гг.] /Муҳаррири масъул М. Н. Наимов. - Душан­бе: Ирфон, 2003. - Қисми 1. - 268с.
 7. Эмигранты и реэмигранты Таджикистана (20-е годы XX века) //Мероси ниёгон = Наследие предков. - Ду­шанбе, 2003. - № 6. - С. 61-71.
 8. Что имеем - не храним...: [Взаимоотношения России и Таджикистана] /М. Б. Бабаханов, X Пирумшоев, Г. Майтдинова, Р.А. Абулхаев //Бизнес и политика. - 2003. - 6 марта.
 9. Р. Абулҳаев муқарризи китоби А. Арбобзода «Таърихи фарҳанги халқи тоҷик». - Душанбе, 2003. - 267с.
2004
 1. Рецензент на книгу Наимова М. и Сатторова А. Рос­сия и Таджикистан. - Душанбе, 2004.
 2. Таърихи посбонони Ватан = [История защитников Родины] \ Р. Абулҳаев, С.Мухторов, А. Раҳматуллоев //Ҷумҳурият. - 2004. -12 август. - Тақриз ба китоби С. Камолов. Дар ҳифзи марзу буми кишвар. - Душанбе, 2000.
 3. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Таджикистане в конце XX в. //Безопасность в Цен­трально-азиатском регионе: опыт и приктика в ре­шении этнографических конфликтов (материалы III международной научной конференции). - Душанбе, 2004.-С. 136-146.
 4. Формирование противоборствующих коалиций стран Европы (конец XIX - начало XX вв.). //Россия и мир накануне, в ходе и после первой мировой войны. - Душанбе, 2004. - С. 19 - 26.
 5. Мукарама Қосимова. Мансур Бобохонов, Рақиб Абулҳаев ва дигарон. Дилбастаи тоҷикону Тоҷикистон (Дар бораи граф Мейендорф Лоренс Немец //Чархи гардун. - №8 (184) - 2000. - С. 4.
2005
 1. Наука Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. //Великая Отечественная война: Уроки исто­рии и современность. [Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию Великой побе­ды]. - Душанбе: Из-во РТСУ, 2005. - С. 53 - 64.
 2. Бими ҷони фирориён ва истеҳкоми истиқлол = [О беженцах в годы гражданской войны в Таджикистане в 1992-1997 гг.] //Тоцикистон. - 2005. - 10 ноябр.
 3. Становление науки в Таджикистане (20 - 30-е гг. XX в.) //Вестник РТСУ. Научный журнал. - № 1 (9). - Ду­шанбе, 2005. — С. 124 —131.
 4. Роль Российской Федерации в строительстве энергогигантов в Таджикистане: история, проблемы и пер­спективы //Вестник РТСУ. Научный журнал. - № 4. (12).-2005.-С. 213-227.
 5. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (с. 1946 - 1960). Қисми дуввум = [История переселения в Таджики­стане (1946 - 1960г.)] - Часть вторая. Отв. ред. Наимов М,Н. - Душанбе: Из-во РТСУ, 2005. - С. 250.
2006
 1. Муҳоҷирони дохил ҷумҳурӣ дар солҳои баъдиҷангӣ (1945 - 1950) = [Переселенцы послевоенных лет]. Р. Абулх;аев, X,. Дустов. //Сотсиализм: назария ва амалия. -№3-4 (29 - 30). - Душанбе, 2006. С. 77 - 84.
 2. Дӯсти олисифати мо = [Наш прекрасный друг. Поев. 60-летию со дня рождения к.и.н., доцента Валиева А.В.] Р. Абулҳаев, А. Ғафуров. //Минбари халқ. - 2006. - 30 декабр.
 3. Нусратулло Махсум ва муҳоҷирати дохили Тоҷикистон дар солҳои 20-ум ва ибтидои 30-уми қарни XX = [Нусратулло Махсум и внутреннее пере­селение 20 и начало 30-е гг.ХХ в. в Таджикистане] //Муҳоҷир [Мигрант]. - № 2, 2006. - С. 49 - 52.
 4. Кафедра Всеобщей истории //РТСУ - 10 лет. Энцик­лопедия. -Душанбе, 2006. - С. 66 - 75.
 5. Вклад трудящихся советских республик в водохозяй­ственном строительстве и освоении новых земель в Таджикистане (30-е и пер. пол. 80-х гг. XX в.). - Ду­шанбе: Из-во РТСУ, 2006. - С. 185.
 6. Исследователь, переводчик и редактор (60-летие Ва­лиева А.В.) /Р.А.Абулхаев, Н.Джамалова, А.Гафуров //Валиев Абдусалом Валиевич (библиографический указатель). - Душанбе: Из-во РТСУ, 2006. - С. 21 - 32.
2007
 1. Нусратулло Махсум яке аз поягузорони давлати миллӣ буд = [Нусратулло Махсум - один из основателей национального государства] /Р. Абулҳаев, Ҳ.Дӯстов, А. Ғафуров //Ҷумҳурият. - 2007. -1 ноябр.
 2. Сароғози муҳоҷират = [О начале внутреннего пересе­ления в 20-е годы XX в. в Таджикистане] //Муҳоҷират [Мигрант]. т№3.- - С. 55 - 57.
 3. Возродить населенные пункты Ягнаба //Бизнес и по­литика. — 2007. - 21 марта.
 4. 2008
 5. Революционное движение в Китае в конце XIX и на­чале XX в. //Первая русская революция и пробужде­ние народов Азии. (Материалы научно-практцческой конференции, посвященной 100 - летию завершения первой русской революции). - Душанбе: Из-во РТСУ, 2008.-С. 51-68.
 6. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (с. 1961 - 2000). - Қисми севвум. = [История переселения в Таджики­стане]. - Часть третья. - Душанбе: Из-во РТСУ, 2008. - 135с.
 7. Ҷамоли Абулҳай. Ҷавҳари илм вологавҳараст [Матн]: Бахшида ба 70-солагии профессор Абулҳаев Рақиб // Паёми Душанбе. – 2008. – № 6 (1252), 7 (1253), 8 (1254), 9 (1255), 13. – 20 феврал.
 8. Раҳматуллоев, А., Мухторов, А. Пайроҳаи падар [Матн]: бахшида ба 70-солагии профессор Абулҳаев Рақиб // Ватанпарвар. – 2008. – № 3-4 (147). – 22 феврал.
 9. Абулхаев, Р. А. Рецензент на книгу Гафурова А. М. на тему: «РевкомыТаджикистана (1917-1924 гг.)». – Душанбе: Дониш, 2008. – 144 с.
2009
 1. Абулхаев, Р. Ирано-таджикские экономические отношения в конце ХХ-начале ХХI вв. [Текст]// Вестник Российско-таджикский (славянский) университет. – Душанбе, 2009. – С. 139-144.
 2. Абулҳаев, Р. Академик Бобоҷон Fафуров ва масоили муҳоҷирати дохилӣ дар солҳои пас аз ҷангӣ [Матн] // 100 сол. Бобоҷон Fафуров ва рушди таърихнигории миллӣ. – Душанбе, 2009. – С. 121-133.
 3. Абулҳаев, Р. Саҳми Нусратулло Махсум дар бозгашти фирориён ба Ватан [Матн] // Мероси ниёгон (Наследия предков). – 2009. – № 12. – С. 33-41.
 4. Абулҳаев, Р. Академик Бобоҷон Fафуров ва масоили муҳоҷирати дохилӣ дар солҳои пас аз ҷангӣ [Матн] // Социализм: теория и практика. – 2009. – № 1-2 (37-38). – С. 94-102.
 5. Абулхаев, Р. Вклад академика Гафурова Б. Г. В подготовке научных кадров в годы ВОВ [Текст]// Материалы международной научной конференции «Б. Г. Гафуров – выдающихся исследователь истории Центральной Азии». – Душанбе, 2009. – С. 80-90.
 6. Абулхаев, Р. А. Ирана – таджикские экономические отношения в конце ХХ – начале ХХI века [Текст] // Известия Академия наук Республики Таджикистан. – Душанбе: Дониш, 2009. – № 2.
 7. Абулҳаев, Р., Бобохонов, М., Раҳматов, И. Обутоби зиндагӣ [Матн]: Бахшида ба 70-мин солгарди профессор Маликов Маҳмуд // Омӯзгор. – 2009. – 25 сентябр.
 8. Абулҳаев, Р. Маърифат нерӯи давлат [Матн]: Таасрутори сафари Туркия – 7-14 моҳи июли соли 2009 // Омӯзгор. – 2010. – 8 январ.
 9. Абулҳаев, Р. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1924-2000) [Матн]. – Душанбе: Дониш, 2009. – 480 с.
 10. Абулҳаев, Р. Се омили пешрафти ҷамъият [Матн]: Хотироти сафари ҷумҳурии Туркия -7-14 юили соли 2009 // Минбари халқ. – 2009. – 3 сентябр.
2010
 1. Абулҳаев, Р. Илм дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ [Матн] // Мероси ниёгон (Наследие предков). – 2010. – С. 22-30.
 2. Абулхаев, Р. А. Фетхуллах Тюлен – как выдающихся просветитель современности [Текст] // Вестник Российско – таджикский (славянский) Университет. – С. 2010. – № 3 (29). – С. 111-115.
 3. Абулҳаев, Р. Илм [Матн] : Тарҷумаи мақолаи Фатҳуллоҳ Гулен – «Илм» // Паёми Душанбе. – 2010. – 23 апрел.
 4. Абулхаев, Р. А. Выступил с докладом «Состояние науки Таджикистана в годы Великой Отечественной Войны» на Республиканской научной конференции, посвященную 65 – летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.; АН РТ, 2010.
 5. Абулҳаев, Р. Муқарриз ба китоби Намоз Ҳотамов «Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941-1950)» [Матн]. – Душанбе, 2010. – 80 с.
 6. Абулҳаев, Р. Муқарриз ба китоби Абдусаттор Мухторов, Асламшоҳ Раҳматуллоев «??? дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945)» [Матн]. – Душанбе, 2010. – 8 ҷузъи чопӣ.
 7. Абулҳаев, Р. Илм дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳам рушд мекард [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. – № 56-57. – 8 май.
2011
 1. Абулҳаев, Р. Вожгун сохтани аморати Бухоро ва оғози ҷараёни фирори гурезаҳои тоҷик (1920-1924) [Матн] // зинаи ҳалкунанда дар эҳёи давлатдории тоҷик. – Душанбе, 2011. – С. 25-47.
 2. Абулҳаев, Р., Дӯстов, Ҳ. Нусратулло Махсум ва ба Ватан баргардонидани фирориён (солҳои 20-уми асри ХХ) [Матн] // У истоков истории: К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума. – Душанбе, 2011. – С. 341-373.
 3. Абулҳаев, Р., Дӯстов, Ҳ. Нусратулло Махсум ва муҳоҷирати дохилии деҳқонони тоҷик [Матн] // У истоков истории: К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума. – Душанбе, 2011. – С. 385-428.
 4. Абулҳаев, Р. Ҷонфидои миллат [Матн]: бахшида ба 130-солагии зодрӯзи Қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум // Паёми Душанбе. – 2011. – № 55 (1605). – 1 июл.
 5. Абулҳаев, Р., Ҷамолова, Н. Устоди хирадманд [Матн]: Бахшида ба 80-умин солгарди профессор Мансур Бобохонов // Паёми Душанбе. – 2011. – 22 июл.
 6. Абулҳаев, Р. Муҳаққиқи варзидаи иқтисод [Матн]: Бахшида ба 70-умин солгарди профессор Ҳабибов Сафиуллоҳ // Минбари халқ. – 2011. – 3 ноябр.
 7. Абулхаев, Р. А. Член редакционная и редакционная коллегия VI тома книги «История таджикского народа»; один из главный авторов 2, 3, и 4. [Текст] // Душанбе, 2011.
 8. Абулхаев, Р. А. Рецензент на монографию Абдулвахидова Р. М. на тему: «Хозяйственно – культурных и социально – экономические скотоводства у таджиков в конце ХХ – начале XXI – вв.» [Текст]. – Душанбе, 2011. – 296 с.
 9. Абулҳаев, Р. Ҷонфидои миллат [Матн]: Дар бораи 130-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум // Паёми Душанбе. – 2011. – 1 июл.
 10. Аблуҳаев, Р. Мақоми милитсияи ихтиёрии халқӣ (солҳои 1918-1923) [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2011. – № 8 (1591). – 24 феврал. – 0,5 ҷ.ч.
 11. Абулҳаев, Р. Орзуи падар [Матн]: Бахшида ба 70-солагии Сафиуллоҳ Ҳабибов // Ҳабибе аз билоди ҷовидон. – Душанбе, 2011. – С. 37-45.
 12. Абулҳаев, Р. Ман аз устоди худ миннатдорам (Я признаю своему учителью Бобоханову Мансур Бобоханову) [Матн] // Книга посвящена к 80-летию академику М. Бобоханову, которая называется: Кашшофи таърих (Исследователь истории). – Душанбе, 2011. – С. 135-138.
 13. Абулхаев, Р. А. Вклад трудящихся РФ в водохозяйственном строительстве в Таджикистане [Текст] // Вестник РТСУ. – 2011. – № 7. – 0,6 п.л.
2012
 1. Абулхаев, Р. Ирано – таджикское культурное сотрудничество [Текст] // Вестник РТСУ. – 2012. – № 2 (37).
 2. Абулхаев, Р. Свержение Бухарского эмирата и проблемы возврашения на родину таджикских беженцев. [Текст] // Сборник ситатьей. – Душанбе, 2012. – 1,5 п.л.
 3. Абулҳаев, Р. Таърихи муҳоҷират дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2000) [Матн]. – Душанбе, 2012. – 492 с.
 4. Абулҳаев, Р. Омӯзгор ва марди олиҳиммат [Матн]: дар бораи омӯзгор Сайфулло Раҳмонов // Риёзидоне аз рустои Урметан. – Душанбе, 2012. – С. 7-25.
 5. Абулҳаев, Р., Ховари Абулҳай. Эътибори марди нангу ном [Матн]: Саргузашти мударрис Абулҳайи Рақибзода. – Душанбе, 2012. – 15,5 ҷ.ч.
2013
 1. Абулхаев, Р. Ирано-таджикское сотрудничество в области просвешения в конце ХХ – начале ХХI века: Вступление на республиканской научной конференсии: «Взаимоотнощения стран Центральной Азии и Исламской Республики иран: состояние и перспективы». От 11 декабря 2013; Российской-таджикский (славянский) университет, факультет ИМО, кафедра всеобщей истории.
 2. Абулхаев, Р. Участник международной конференции «Вклад академика Семенова А. А. в изучение истории и культуры таджикского народа», посвященная 140-летию со дня рождения выдающегося исследователя истории и культуры народов Центральной Азии; Институт археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ, Французский институт исследований Центр Азии (IFEAC), Российский Центр науки и культуры. – Душанбе, 2013. – 13 декабря.
2014
 1. Абулҳаев, Р. Саҳифае аз ободкории мардуми Мастчоҳ [Матн] // Мероси ниёгон (Наследие предков). – 2014/17. – С. 116-125.
 2. Муллоев, Ш.. Абулҳаев, Р. Саҳифае аз ободкории мардуми Мастчоҳ [Матн] // Озодагон. – 2014. – № 38 (347) 15 октябр.
 3. Абулхаев, Р. Маорифпарвар [Матн] // Ҳикмати таҳаммул. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 25-29.
 4. Абулҳаев, Р. Маорифпарвари нотакрор [Матн] // Фалсафаи Гулен дар матбуоти тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 145-150.
 5. Абулҳаев, Р., Муллоев, Ш. Ободкории мардуми Мастчоҳ [Матн] // Дам. – 2014. 24 ноябри.
 6. Абулҳаев, Р. Паҳнои фаъолияти устод [Матн]: Дар бораи фаъолияти илмӣ ва педагогии доктори фанҳои иқтисодӣ, профессор, Арбоби илму техника Сафиувлоҳ Ҳабибов // Омӯзгор. – 2014. – № 26, 27 июн.
 7. Масов, Р., Абулҳаев, Р. Нақибхон Туғрал – нахустраиси кумитаи обу замини Фалғар [Матн] // Ҷумҳурият. – 2014. – 11 феврал.
 8. Вишневский, А. Я., Абулҳаев, Р. А. Қиссаи марзбандӣ ва нақши Нусратулло Махсум дар таъсиси давлати шӯравии халқи тоҷик [Матн] // Садои мардум. – 2014. – 21 июн.
 9. Масов, Р., Абулхаев, Р. поэт [Текст]: Трагедия Накибхана Туграла, вынужденного вместе пера взят в руки стих // Народная газета. – 2014. – № 4 (19922). – 22 января.
 10. Масов, Р., Абулҳаев, Р. Нақибхон Туғрал – нахустраиси кумитаи обу замини Фалғар [Матн] // Ҷумҳурият. – 2014. – 21 феврал.
 11. Абулҳаев, Р. Маорифпарвари нотакрор [Матн] // Фалсафаи Гулен дар матбуоти тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 145-149.
 12. Абулҳаев, Р. Маорифпарвар [Матн]: Дар бораи Фатҳулло Гулен // Ҳикмати таҳаммул. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 25-29.
 13. Абулҳаев, Р. Шаҳбози илму амал [Матн]: Бахшида ба 70-умин солгарди профессор Ҳайдаршо Пирумшоев // Растагоре дар масири омӯзиши таърих. – Душанбе, 2014. – С. 22-29.
 14. Абулхаев, Р., Муллоев, Ш. Страницы созидания через переселение [Текст]: О жизни матчинских переселенцев // Народная газета. – 2014. – 8 октября.
2015
 1. Абулҳаев, Р. Фарҳангшиносе аз Варзи Манор [Матн]: Ба ифтихори 95-солагии профессор Махсуд Шукуров // Соҳибхирад. – Хуҷанд: Меҳроҷ, 2015. – С. 71-76.
 2. Абулҳаев, Р. Корнамоии фарзандони болооби Зарафшон дар набардҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ [Матн]// Таджикистан в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. – Душанбе: Дониш, 2015. – С. 260-278.
 3. Абулхаев, Р. Вопросы новейшей истории таджикского народа [Текст]: Сборник избранных статей и публикаций. – Душанбе: Офсет – Империя, 2015. – Ч. 1. – 338 с.
 4. Абулхаев, Р. А. Наука в годы Великой Отечественной Войны [Текст] // Муаррих (Историк). – № 1, 2015 . – С. 15-25.
 5. Абулхаев, Р., Саъдиев, Ш. Наука в годы Великой Отечественной Войны [Текст]: Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба 70-солагии Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих, профессор Саъдулло Абдуллоев // Соҳибхирад. – Хуҷанд: Меҳроҷ, 2015. – С. 76-84.
 6. Абулҳаев, Р. Фарҳангшиносе аз Варзи Манор [Матн]: Бахшида ба 90-солагии профессор Шукуров М. Р. // Соҳибхирад: маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба 70-солагии Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих, профессор Сайдулло Абдуллоев. – Хуҷанд: Меҳроҷ, 2015. – С. 71-76.
 7. Абулҳаев, Р. Фарҳангшиносе аз Варзи Манор [Матн]: Бахшида ба 95-солагии зодрӯзи профессор Шукуров М. Р. // Паёми Душанбе. – 2015. – 21 октябр.
 8. Абулҳаев, Р. Фарҳангшиносе аз Варзи Манор [Мусоҳиба]: Бахшида ба 95-солагии профессор Шукуров М. Р. // Радиои «Фарҳанг». – 2015. – 3 июн.
 9. Абулҳаев, Р. Кори нек, номи нек ва умри нек [Матн]: Дар бораи Арбоби ҳизбу давлат Ёрмурод Fиёсов // Меҳрошён. – Душанбе, 2015. – С. 77-93.
 10. Абулҳаев, Р. Шаҳбози илму амал [Матн]: Дар хусуси 70-солагии профессор Пирумшоев Ҳайдаршо // Коммунисти Тоҷикистон. – 2015. – № 1.
2016
 1. Абулхаев, Р. Вопросы новейшей истории таджикского народа [Текст]: Сборник избранных статей и публикаций. – Душанбе, 2016. – Ч. 2. – 383 с.
 2. Абулхаев, Р. Из истории трудовых мигрантов Таджикистана в конце ХХ и начале XXI в. – Душанбе, 2016. – 360 с.
 3. Абулҳаев, Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон [Матн] // Ваҳдат – ҷавҳари ҳастии миллат ва омили рушди устувори кишвар. – Душанбе, 2016. – С. 17-26.
 4. Абулҳаев, Р. Ризоияти миллӣ ва истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон [Матн] // Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол. – Душанбе, 2016. – С. 48-126.
 5. Абулхаев, Р. К вопросу оттока русскоязычного населения из таджикистана в конце 80-х начале 90-х годов ХХ – столетия[Текст] // Муаррих (Историк). – 2016. – № 2 (6). – С. 9-15.
 6. Абулхаев, Р. Народные движения в районах Верховьев Зерафшана накануне и в период восстания 1916 года [Текст] // Таджикистан и Россия: единство исторических судеб[материалы научно – теоретической конференции «Центральная Азия и Россия: дружба и сотрудничество испытанное временем,» Худжанд – 2016.
 7. Абулхаев, Р. Народные движения в районах Верховьев Зерафшана накануне и в период восстания 1916 года [Текст] // Муаррих (Историк). – 2016. – № 1 (5). – С. 21-27.
 8. Абулхаев, Р. Социально – экономические причины трудовой миграции [Текст] // Муаррих (Историк). – 2016. – № 3. – С. 18-24.
 9. Абулҳаев, Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон [Матн] // Ваҳдат – ҷавҳари ҳастии миллат ва омили рушди устувори кишвар. – Душанбе, 2016. – С. 117-127.
 10. Абулҳаев, Р. Ризоияти миллӣ ва истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон [Матн] // Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол. – Душанбе, 2016. – С. 46-127.
 11. Абулҳаев, Р. Ёди устоди арҷманд [Матн]: Бахшида ба 110-солагии академик Раҷабов З. Ш. // Саҳми академик Раҷабов З. Ш. дар рушди илму маориф ва фарҳанги халқи тоҷик. – Душанбе, 2016. – С. 11-18.
 12. Абулхаев, Р. Из истории трудовой миграции Таджикистана в конце ХХ и начале XXI в. – Душанбе, 2016. – 440 с.
 13. Абулҳаев, Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон [Матн] // Ваҳдат – ҷавҳари ҳастии миллат ва омили рушди устувори кишвар. – Душанбе, 2016. – С. 117-127.
 14. Абулҳаев, Р., Fафуров, А., Акрамов, З., Назаров, М. Муаррих ва омӯзгори чирадаст [Матн]: Бахшида ба 70-умин солгарди доктори илмҳои таърих, профессор Ҳотамов Н. Б. // Паёми Душанбе. – 2016. – 28 сентябр.
 15. Абулҳаев, Р. Дар баҳри бепоёни дил [Матн]: Бахшида ба 80-умин солгарди олим Раҳматуллоев Асламшоҳ // Паёми Душанбе. – 2016. – 15 июн.
 16. Абулҳаев, Р. Сӯҳбат дар Дуоба [Матн] // Сад барги сабз: Мунтахаби ашъори устод Тоҳирбой Ализода, меҳрномаи дӯстону шогирдон ва пайвандон чун нишони гиромидошти хотири устоди зиндаёд. – Душанбе, 2016. – С. 14-24.
2017
 1. Абулхаев Р.А. Ирано – таджикское сотрудничество в конце хх – начале хх1 вв. Душанбе – 2017. Отв. Редактор, д. и. н, Абдурашитов Ф. М. типография « Офест – империя». 231с.
 2. Акрамӣ З, Абулҳаев Р., Ғафуров А. Марди адабро хирад фазояду ҳикмат. ( бахшида ба 90 – ум солгарди профессор Наимов М.Н.) Дар рӯзномаи « Пайёми Душанбе», 15 феврали соли 2017, № 11.
 3. Акрамӣ З, Абулҳаев Р., Ғафуров А. Марди адабро хирад фазояду ҳикмат. ( бахшида ба 90 – ум солгарди профессор Наимов М.Н.) Дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» № 22 -23, 30 январи соли 2017.
 4. Абулҳаев Р.А. Маърӯза дар конференсияи Академияи Улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 23 юмин солгарди қабули Колнститутсия дар мавзӯи « Конститутсия – бахтномаи миллати соҳибистиқлол». Рӯзи 3- моҳи ноябри соли 2017.
 5. Абулхаев Р.А. Выступления с докладом на межвузоаской научной конференции посвященной 100 – летию победы Великой Октябрской социалистической революции на тему: « Народные движения в районах верховья Зеравшана накануне Великой Октябрской социалистической революции состоивщейся 27 октября 2017 года в РТСУ.
 6. Акрамӣ З., Абулҳаев Р. , Ғафуров А. Марде аз табори хирад. ( бахшида ба 90- ум солгарди профессор Наимов М.) Маҷҷалаи « Муаррих» ( историк) № 3 – 4 ( 8) 2016.с. 144 -146.
 7. Абулхаев Р.А. Таджикские общественные организации в регионах Российской Федерации. В журнале – муаррих ( историк), № 3-4( 8) 2016, с. 59 – 66.
 8. Акрами З., Абулхаев Р.Абдурашитов Ф, Рогун – крупнейшее гидроэнергетическое сооружение ХХ1 века. В журнале Муаррих ( историк) № 3- 4 ( 2016), с. 8 – 15.
 9. Абулхаев Р,А, Разгром японской Квантунской армии ( август 1945 год). Доклад на республиканской научно – практической конференции:» Страны Востока в период второй мировой войны». РТСУ, 20 октября 2015 год.
 10. Абулхаев Р.А. Выступление на межвузовской научной конференции посвященной 100 летию Великой Октябрьской социалистической революции в РТСУ.27 октября 2017 года на тему «Народные движения в районах верховье Зеравшана на кануне ВОСР».
 11. Абулхаев, Р. Баромад дар конференсияи Академии Илмҳои ҶТ бахшида ба 23 - мин солгарди Конститутсияи ҶТ, 3 –ноябри соли 2017.
2018
 1. Абулхаев Р. Аз таърихи фирориёни тоҷик дар асри ХХ. – Душанбе – 2018. – 243 с. Отв. редактор, к.и.н.,Гафуров А.
 2. Абулхаев Р. Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). – Часть – 3. – Душанбе, 2018. – 304с.
 3. Абулхаев Р. Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). – Часть – 4. – Душанбе,2019-295с.
 4. Абулхаев Р. Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). – Часть – 5. – Душанбе,2020-287с.
 5. Абулҳаев Р. Сарбоз ва олими мушикоф- ба мносибати 95- солагии профессор М. Ҳамроев.
 6. Абулхаев Р.А. Некоторые страницы таджикско-узбекское сотрудничества в области ирригационного строительства довоенного периода. В журнале:»Муаррих».(Историк),№ 4(16), 2018, с. 9-15.
 7. Абулхаев Р.Ирано- таджикское сотрудничество в области науки и просвещения в конце ХХ- начале ХХ1 в Вкн:глабизационная концепция развития мирового сообщества: исторические, социально философские и политико-международные аспекты» РТСУ. Душанбе 2018, с. 20-24.
2019
 1. Абулҳаев Р. Масъалаҳои таърихи навтарини халқи тоҷик (Маҷмуаи мақолаҳои интихобшуда ва нашргардида).қисми 4.-Душанбе, 2019-205 с.
 2. Абулхаев Р.Роль дехкан- переселенцев в освоении новых земель и развитие хлопководства в Южных и Ценральных районах Таджикистана (30-е годы ХХ века). В жур:” Муаррих- историк”, № 2 (18) 2019, с. 15-25.
 3. Абулхаев Р. Роль средств массовой информации в укреплении ирано- таджикских отношений. В кн: Маводи конференсияи илмӣ- назариявии байналмилалӣ бахшида ба 28-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 25 –солагии Конститутсияи ҶТ ва 22-солагии ваҳдати миллӣ дар мавзӯи: “ Ҷаҳонишавӣ ва гуфтугуи тамаддунҳо дар замони муосир”. Бохтар-2019, с. 39-46.
 4. 2020
 5. Абулҳаев Р. Наука в Годи № ВОВ. Вжур: Муаррих( историк), №2 (22) 2020, С.27-36.
 6. Абулҳаев Р. Вклад академика Б. Гафурова в развитии науки и просвещения Таджикистана в послевоенный период. В кн:” Б. Гафуров –выдающийся ученый и государственный деятель. Душанбе, 2020. С. 50-58
 7. Некоторые страницы таджикско- узбекского сотрудничества в области ирригационного строительства довоенного периода: “ Научно-практическая конференция профессорско-преподовательского состава и студентов РТСУ”, Душанбе-2020, с. 16-19.
 8. Абуохаев Р. Ответственный редактор на книгу Саъдиева Ш.С. по теме:” Роль ООН в мирном урегулирование внутренных конфликтов в ЦА ( На примере Республики Таджикистан), 2020. 9 п.л.
 9. Абулҳаев Р. Наука в Годи № ВОВ. Вжур: Муаррих( историк), №2 (22) 2020, С.27-36.
 10. Абуоҳаев Рақиб. Аз гузашти рӯзгор ( Ёддоштҳо), Душанбе Эл-Граф, 2020. 351с.
 11. Абулҳаев Р. Анҷумани нахустини Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон ва сароғози муҳоҷирати дохилӣ. Дар кит: Ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон-90 сол. Душанбе 2020, с. 28- 33.ориён.
2021
 1. 315.Абулҳаев Р. А. Ирано- таджикские сотрудничество в области просвещения. В Кн: ХХV славянские чтения. Научно- практическая конференция профессорско- преподовательского состава и студентов РТСУ. В кН: сборник статей и докладов. Душанбе, 2021. С.41-48.
 2. Абулхаев Р. Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). – Часть – 5. – Душанбе, 2020. – 292 с.
 3. Абулхаев Р. Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). – Часть – 6. – Душанбе, 2021. – 262 с.
 4. Ирано-таджикское сотрудничества в области просвиҳения, культуры и науки. Душанбе 2021.-230 с.
 5. Абулҳаев Р. Вазъияти ҳарбӣ- сиёсии Тоҷикистон ва оғози ба Ватан баргаштани фирориён. Дар китоби: “Тоҷикистон дар масири таърих: истиқлолият, дастовард ва дурнамо” ( маводи симпозиуми байналмилалӣ-қисми 2.). Душанбе, 2021,с. 393-400.
 6. Абулхаев Р.Редактор книги Валиева А.В: “История древного мира( История античности) ( Учебник для студентов исторических факулӣтетов). Душанбе, 2021, 287 с.
 7. Абулҳаев Р. ( бо ҳаммуалифии Н.Ҳотамов). Дар китоби: “Правда истории – его кредо ”:” Мароми ӯ ҳақиқати таърих”( к 80-летию академика Масова Р.М.) Душанбе, 2021 , с. 109-126.
 8. Абулҳаев Рақиб.Тоҷикистон дар масири таърих: истиқлолият дастовар ва дурнамо. Душанбе 2021. Дар ин китоб мақола» Вазъияти ҳарбӣ- сиёсии Тоҷикистон ва оғози ба Ватан баргаштани фирориён..с. 393-400.
 9. Абулхаев Р. Дустов Х., Гафуров А.. Ведуший историограф Таджикистана ( О Рахиме Масовиче Масове) В кН: Правда истории- его кредо». Мароми ӯ –ҳақиқати таърих ( к 80-летию Масова Р.М.) Душанбе 2021 с. 76-80.
 10. Ҳ отамов Н. Абулҳаев Р. Таърихи фоҷиабори тоҷикон (солҳои 20-уми асри ХХ) Дар кит: В кН: Правда истории- его кредо». Мароми ӯ –ҳақиқати таърих ( к 80-летию Масова Р.М.) Душанбе 2021 с. 109-126.
 11. Абулҳаев Р.Мақола:» Саҳми К.П. Марсаков дар омӯзиши таърихо Тоҷикистони Шӯравӣ. Дар кит:»70 сол дар роҳи омӯзиши таърихи миллат» Душанбе, 2021, с.208-214.
 12. Абулҳаев Р. Мақола:» Саҳми Б.А. Антоненко дар рушти таърихи ватанӣ. Дар кит:» Дар кит:»70 сол дар роҳи омӯзиши таърихи миллат» Душанбе, 2021,с. 214-222.
 13. Абулхаев Р. Муҳаррири масъули китоби дфт. Абдурашитов Ф. М.:» Фаъолияти сохторҳои қудратӣ ва низоми ҳуқуқии Тоҷикистон дар охири асри ХХ ва авали асри ХХ1. 154 с., Душанбе, 2022.
 14. Абулхаев Р. Вопроси новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикациё). Част6. 7. Душанбе,2022, 267 с.
 15.  Абулхаев Р.Выступление на республиканскую научно-практическую конференцию» Национальное единство: история и достижения», посвященную 25-летию подписания Общего соглашения об установления мира и национального согласия в Таджикистане. По теме:»Таджикские общественные объединения в районах Российскойй Федерации». РТСУ, 17 июня 2022 .
 16. Абулхаев Р. Баромад дар конференсияи илмӣ-назарявӣ бахшида ба 25-солгарди ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ( июни соли 1997), дар мавзуъи» Муҳоҷирати меҳнатӣ» дар донишгоҳи омӯзгории ба номи С. Айнӣ, 18 июни соли 2022.
 17. Абулхаев Р.Баромад дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони»Нақши пешвои миллат дар дарёфти ваҳдати миллӣ» Ба ифтихори 25- солагии ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллдар Тоҷикистон». Дар мавзуъи « фаъолияти истеҳсолӣ ва ҷамъиятии диаспораҳои тоҷик дар ФР» 24 моҳи июни соли 2022. Институти таърих, бостоншиносӣ вав мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
2022
 1. Абулҳаев Р. Олими нуктасанҷ ва омӯзгори мумтоз. (бахшиба ба 80-мин солгарди профессор Сафиувло Ҳабибов. Дар китоби» Ахтари тобони илм».Душанбе,2022, с.106-114.
 2. Абулҳаев Р. А Раванди ба Ватан бозгардонидани фирориён: таҷрибаи нодир.Дар журнали муаррих (Историк №1 2022, с.23-31..
 3. Абулхаев Р. Муҳаррири масъули китоби д .и.т. Абдурашитов Ф. М.:» Фаъолияти сохторҳои қудратӣ ва низоми ҳуқуқии Тоҷикистон дар охири асри ХХ ва авали асри ХХ1. 154 с., Душанбе, 2022.
 4. Абулхаев Р. Вопроси новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикациё). Част6. 7. Душанбе,2022, 267 с.
 5. Абулхаев Р. Раванди ба Ватан баргардонидани фирориён: таҷрибаи нодир. Дар журнали муаррих (историк), №1 (29), 2022, с. 232.
 6. Абулхаев Р.Выступление на республиканскую научно-практическую конференцию» Национальное единство: история и достижения», посвященную 25-летию подписания Общего соглашения об установления мира и национального согласия в Таджикистане. По теме:»Таджикские общественные объединения в районах Российскойй Федерации». РТСУ, 17 июня 2022 .
 7. Абулхаев Р. Баромад дар конференсияи илмӣ-назарявӣ бахшида ба 25-солгарди ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ( июни соли 1997), дар мавзуъи» Муҳоҷирати меҳнатӣ» дар донишгоҳи омӯзгории ба номи С. Айнӣ, 18 июни соли 2022.
 8. Абулхаев Р. Баромад дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони»Нақши пешвои миллат дар дарёфти ваҳдати миллӣ» Ба ифтихори 25- солагии ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллдар Тоҷикистон». Дар мавзуъи « фаъолияти истеҳсолӣ ва ҷамъиятии диаспораҳои тоҷик дар ФР» 24 моҳи июни соли 2022. Институти таърих, бостоншиносӣ вав мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
 9. Рақиб Абулҳаев. Аз таърихи барпо ва мустаҳкам шудани Ҳокимияти Шуравӣ дар Тоҷикистони шимолӣ ва Помир (солҳои 1917-1924). – Душанбе, 2022. – 352 саҳ.