Санаи ҷойгиркунии диссертатсия
15.07.2022 с.
Санаи ҷойгиркунии автореферат   
15.07.2022 с.
Шакли диссертатсия
доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисосҳои 6D020300 –Таърих, ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ
Насаб, ном , номи падари унвонҷӯ
МИРЗОЕВ ШУҲРАТ ҶУМЪАМУРОДОВИЧ
Номи диссертатсия
Таҳлили муқоисавии ҳодисаҳои таърихии нимаи дуюми асри XIV  ва ибтидои  асри XV-и Мовароуннаҳру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомӣ ва «Аҷоибу-л- мақдур фи ахбори Темур»-и ибни Арабшоҳ
Рамзи ихтисоси илмӣ
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисосҳои 6D020300 –Таърих, ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ
Соҳаи илм
Илмҳои таърих
Рамзи шӯрои диссертатсионӣ
6D.KOA-035
Ташкилот
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Тақризи роҳбари илмӣ
Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ
Хулосаи ташкилот
Тақризи муқарризи холиси якум
Тақризи муқарризи холиси дуюм
Суратҷаласаи шӯрои олимон
Хулосаи шӯрои олимон
Аризаи унвонҷӯ
Матни диссертатсия
Автореферат (бо забони тоҷикӣ ва русӣ)
Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи ташхис
Хулосаи комиссияи ташхис
Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия
Эълон дар сомонаи КОА ҶТ
Натиҷаҳои ҳимоя
 
Тақризи муқарризон
Маълумот дар бораи муқарризон
Тақризи ташкилоти тақриздиҳанда
Маълумот дар бораи ташкилоти тақриздиҳанда
Тақризҳои иловагӣ
Маълумотӣ иловагӣ
 
Ахбори алоқавӣ
 
Номи ташкилот
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Суроғаи ташкилот
734025, ш. Душанбе,  Рудакӣ, 33
Телефони ташкилот
(+992 37) 221-37-42
Email
Сана ва вақти ҳимояи диссертатсия
8 декабри соли 2022, соати 13:00 
Маҷлисгоҳ
дар маҷлисгоҳи Шӯрои диссертатсионӣ